SOSYAL HIZMET (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SOH101
Ders İsmi: Çağdaş Sosyal Hizmet Kuramları
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersi Veren(ler):

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sosyal hizmet meslek ve disiplininde gerekli olan bilgi, değer ve becerileri yetkin bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak. Özellikle bilgi temeli içinde yer alan kuramları genelci sosyal hizmet uygulama süreçleri içinde kullanmak.

Dersin Hedefi: Bu dersin amacı, sosyal hizmet müdahalelerinde kullanılan kuram ve yaklaşımları öğrenmek ve bunların sosyal hizmet uygulamasında kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmaktır.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sosyal Hizmet bilimine ait temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibidir.
  2) Sosyal sorunlar ve sosyal hizmet uygulama alanları bilgisine sahiptir.
  3) İnsan hakları ve özgürlükleri hakkında bilgi sahibidir.
  4) Mevzuat, mesleki etik, ilke ve değerler bilgisine sahiptir.
  5) İnsani hizmet örgütlerinde ve kamuya ait kurumlarda sosyal hizmet alanını ilgilendiren yönetim ve yönetim süreçleri bilgilerine sahiptir.
  6) Sosyal hizmet alanlarında uygulamalarında sosyal ve kültürel çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisinin bilinci ile davranır.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sosyal hizmet uygulamalarında, sosyal inceleme, değerlendirme, planlama, özetleme vb. faaliyetlerde yazma, raporlama ve kaydetme becerisine sahiptir.
  2) Analiz ve sentez yapabilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahiptir.
  3) Sosyal hizmetler uygulamalarında, sosyal politikaları hayata geçirir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sosyal hizmet uygulamalarında, sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak müdahalesini bağımsız bir şekilde yürütür.
  2) Sosyal hizmet uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
  3) Alanında öğrenme ile ilgili gereksinimlerini belirler ve bunları gerçekleştirir.
  4) Uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek yabancı dil bilgisi ile alanındaki değişim ve gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
  5) Sosyal hizmet uygulamalarında profesyonelce gözlem ve mesleki görüşme yapma becerisine sahiptir.
  6) Sosyal hizmet uygulamalarında birey, aile, grup, toplum ve kurumları bilgilendirir.
  7) Sosyal hizmet uygulamaları sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurar ve iletişim araçlarını kullanır.
  8) Sosyal hizmet uygulamalarında, toplumsal sorumluluk bilincini gözeterek proje ve etkinlikler organize eder ve bunları uygular.
  9) Sosyal hizmetin değer temelini, etik ilke ve standartları anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir.
  10) Sosyal hizmet uygulamalarında, ilgili mevzuat, mesleki etik, norm ve standartlara göre sosyal adalet ve hak temelli bir yaklaşım ile karar verir ve hareket eder.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmeti anlamak, sosyal hizmette kuram ve yaklaşımların önemi, sosyal hizmet uygulamalarında yararlanılan kuram ve yaklaşımlara genel bakış.
2) Ekolojik sistem perspektifi & davranış bilimleri sistemi
3) Psikodinamik yaklaşımlar
4) Bilişsel davranışçı yaklaşımlar
5) Krize müdahale yaklaşımı – travma uygulamaları – psikolojik ilk yardım
6) Kısa süreli çözüm odaklı yaklaşım
7) Varoluşçu yaklaşım
8) Ara Sınav
9) Fonksiyonel yaklaşım – psikososyal yaklaşım
10) Öyküsel yaklaşım
11) Pozitif psikoterapi yaklaşımı
12) Güçlendirme yaklaşımı
13) Transaksiyonel analiz yaklaşımı
14) Gerçeklik terapisi yaklaşımı
15) Birey merkezli yaklaşım
16) Final
Diğer Kaynaklar: • Payne, M. (1997). Modern Social Work Theory. Second Ed. McMillan Press Ltd. Great Britain.

• Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri: Uygulama için bir giriş. (Abdullah Karatay, Çev. Ed.) Ankara: Nika Yayınları.

• Adams, R., Dominelli, L. ve Payne, M. (2015). Sosyal Hizmet: Temel alanlar ve eleştirel yaklaşımlar. (Tarık Tuncay, Çev. Ed.) Ankara: Nika Yayınları.

• Adams, R., Dominelli, L. Ve Payne, M. Sosyal Hizmet: Temel alanlar ve eleştirel yaklaşımlar.

• Johnson L. C. Social Work Practice, A Generalist Approach, Fifth Ed., Allyn and Bacon, Massachusetts.

• Turan, N. Sosyal Kişisel Çalışma, Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet

• Özdemir, U. Sosyal Hizmetin ""Ne""liği

• Tuncay, T. ve İl, S. (2006). ""Sosyal Hizmette Baskı Karşıtı Uygulama"", Toplum ve Sosyal Hizmet, 17(2), 59-71.

• Duyan, V. Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri.

Tompson N. (2005).Understanding Social Work: Preparing For Practice, Palgrave, Britain

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

19

6

7

18

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100