BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 827
Ders İsmi: İletişim Teknolojileri ve Toplum
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 1
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr.Öğretim Üyesi Figen Sabırcan

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Teknolojiyle alakalı temel bilgileri verip teknolojik gelişmeler hakkında kurumsal, bireysel ve toplumsal kitleleri bilgilendirme, etkileme ve motive etme tekniklerinin kavranması.
Dersin Hedefi: İnsan, teknoloji ve toplum arasında değişen ilişkileri yorumlayabilme ve teknolojinin getirdiği imkánları farklı alanlarda kullanabilme.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) İletişim, teknoloji ve toplum kavramları hakkında bilgi sahibi olma.
  2) Yeni enformasyon teknolojilerinin gündelik hayata etkilerini öğrenme
  3) İletişim, teknoloji ve toplum ilişkisini kavrayabilme ve birbirleri ile ilişkilerini açıklayabilme
  4) İletişim teknolojilerinin işleyişini tarihsel bağlam içerisinde açıklayabilme
  5) Yeni iletişim teknolojileri ile yaşanan değişimin toplum ile bağlantısını açıklayabilme ve bu kavramlar arasında bağlantı kurabilme yetkinliği.
  6) Geleneksel iletişim teknolojileri ile yeni enformasyon teknolojilerini karşılaştırabilme yetkinliği
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar
2) İletişim Teknolojilerinin Gelişimi I
3) İletişim Teknolojilerinin Gelişimi II
4) Geleneksel İletişim Altyapısının Değişimi
5) İletişim Teknolojileri ve Gelişme
6) Enformasyon Toplumu Teorileri
7) Enformasyon Toplumu Teorilerinin Eleştirisi
8) Küreselleşme, Ağ Toplumu ve Yeni Ekonomi
9) Enformasyon Toplumu Politikaları
10) Fikrî Mülkiyet Hakları
11) E-devlet, E-demokrasi ve Yönetişim Yaklaşımı
12) Yeni İletişim Teknolojileri, Günümüz Toplumunda Eşitlik Sorunu
13) Gelecek, Ütopyalar ve Karşı Ütopyalar
14) Dersin Kapsamlı Bir Değerlendirmesi
Diğer Kaynaklar: Başaran, F. (2010). İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Gelişme: Yayılmanın Ekonomi Politiği. Ankara: Ütopya Yayınevi

Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ankara: Ütopya Yayınevi

Rogers, M.E. (1986). Communication Technology: The New Media in Society. Free Press

Crowley, D., Heyer, P. (2010). İletişim Tarihi: Teknoloji - Kültür – Toplum. Ersöz, B. (Çev.), Ankara: Siyasal Kitabevi

Rogers, M.E. (1986). Communication Technology The New Media in Society

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Teknolojinin her alanda bir gereklilik olduğu günümüzde teknoloji üretmek ve devamlılığını sağlamak tüm kurumlar için zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye'de ve tüm dünyada, donanım ve yazılım çözümleri sunabilecek nitelikli teknik kadroya her zaman ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Üretilen yaratıcı ve inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi için yazılım konusunda uzman bireylerin yetişmesi önem arz etmektedir. Bilgisayar Programcılığı bölümümüz; temel programlama ve algoritma geliştirme teknikleri, güncel programlama dilleri, proje yönetimi metodolojileri, veri tabanı yönetimi, ağ sistemleri ve donanım konularında yetkin ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Teknik uygulama ve teorik içeriğin yanı sıra öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini destekleyen ve ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri dersler de sunulmaktadır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 1 14
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 1 28
Proje Hazırlama + Sunma 1 6
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 1 8
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 58
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 1