ADALET
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 823
Ders İsmi: Sanat Tarihi II
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 1
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: IKU 811 - Sanat Tarihi I
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sanat Tarihi’nin ne demek olduğu ve Sanat Tarihi’nde kullanılan mesleki kavram ve terimlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Sanat tarihine ilişkin çeşitli mesleki terimler ve kavramlar, yöntemler, sanatsal gelişmeler, eserler vd ilgili konuları öğrenebilmek dersin hedefidir.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sanat Tarihi’nin temel kavram ve terimlerini öğrenir.
  2) Sanat Tarihi’nin kapsamına giren çalışma konularını öğrenir.
  3) Mimari yapı türleri hakkında bilgi verebilir.
  4) Mimari yapıların bölümleri hakkında bilgi verebilir.
  5) Hıristiyan Sanatı ile Türk Sanatı’na ilişkin terimlerin farklarını ve kullanılış şeklini öğrenir.
  6) Küçük el sanatlarında kullanılan aletler hakkında bilgi edinir.
  7) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının neler olduğunu ve bunları koruma bilincinin önemini öğrenir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Dersle ilgili kaynakça tanıtımı yapılarak dersin amaç ve içeriği hakkında bilgi verilmesi
2) Sanat Tarihi ile ilgili genel kavram ve terminolojinin görseller eşliğinde anlatılması
3) Mimari yapı türlerinin (cami, medrese, kilise, türbe, han vb.) tanımlanarak görseller eşliğinde anlatılması
4) Mimari yapı bölümlerine ilişkin terimler ile mimari yapıların ögeleri, örtü sistemi ve geçiş unsurları ile taşıyıcı ögelerin tanımlanarak görseller eşliğinde anlatılması
5) Kullanılan yapı malzemesi ve tekniklerle ilgili terimlerin görseller eşliğinde anlatılması
6) Mimarlık ile ilgili terimlerin (plan, kesit, rölöve, restitüsyon, restorasyon vb.) görseller eşliğinde anlatılması
7) Mimari ve küçük sanatlarda kullanılan süsleme motiflerinin görseller eşliğinde anlatılması
8) Kilise mimarisi ile ilgili yapı türlerinin, yapı bölümlerinin ve yapı ögelerinin görseller eşliğinde anlatılması.
9) Hıristiyan tasvir sanatında kullanılan kavram ve terimlerin görseller eşliğinde anlatılması.
10) Hıristiyan mimarisi ve küçük sanatlarında kullanılan süsleme motiflerinin görseller eşliğinde anlatılması.
11) Küçük sanatlarda (halı, minyatür vb.) kullanılan terimlerin görseller eşliğinde anlatılması.
12) Sanatın tanımının yapılarak türlerinin ve Sanat Tarihi’nin ilgilendiği sanat dallarının anlatılması.
13) Taşınmaz kültür varlıklarının yapı türlerine göre gruplanarak kısaca anlatılması.
14) Taşınır kültür varlıklarının türlerine göre gruplanarak kısaca anlatılması.
Diğer Kaynaklar: ALTUN, ARA, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988.
ARSEVEN, CELAL ESAD, Türk Sanatı, İstanbul 1970.
ARSEVEN, CELAL ESAD, Türk Sanatı Tarihi. Menşeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel, Resim, Süsleme ve Tezyini Sanatlar, İstanbul 1955.
ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1993.
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1-3, Yapı Endüstri Merkezi Yay., İstanbul 1997.
HASOL, Doğan, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yem Yayın, İstanbul 1998.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir.
2) İktisadi, siyasi ve sosyolojik konular dahil disiplinler arası analiz becerisi vardır.
3) Temel mevzuatı, öğretiyi ve içtihatları bilir.
4) Yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisine sahiptir
5) Mesleki iletişim becerileri vardır.
6) Somut uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuk kuralını tespit eder ve uygular.
7) Mevzuat, içtihat ve öğreti araştırma tekniklerini kullanır.
8) Hukuki ihtilafları ekonomik, sosyal ve psikolojik açılardan değerlendirir.
9) Uyuşmazlığın çözümü sürecinde taraflarının ihtiyaçlarını dikkate alır.
10) Zaman baskısı altında çalışma yeteneğini geliştirir.
11) Karşılaşılan sorunları çözmek için sorumluluk alır.
12) Hakkaniyet bilinciyle mesleğini hiç kimsenin denetimi gerekmeksizin özveriyle yapar.
13) Mevzuat, içtihat ve öğreti taraması yapmayı bilir.
14) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder.
15) Güncel gelişmeleri izleyerek bunları etkin bir biçimde mesleğinde kullanır.
16) Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanır.
17) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar.
18) Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak, mesleğinde düzenli olarak takip ettiği güncel gelişmeleri uygular.
19) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır.
20) Sosyal ilişkilerinde hukuk düzenine, etik ilkelere ve toplumsal değerlere uygun davranır
21) Mesleki bilgisini gerektiğinde gündelik dilde ifade ederek toplumun her kesimiyle iletişim kurar

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 7 7
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 30
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 1