EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU-Z-212
Ders İsmi: Üniversite Yaşamı
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 1
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Melek Kurt

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Üniversiteyi tanımak, üniversitemizin misyon-vizyon ve değerlerini benimsemek, bilimsel ve sosyal etkinliklerden nasıl yararlanılacağını öğrenmek.
Dersin Hedefi: Öğrencilerimizin üniversite yaşamına kolay ve keyifli bir başlangıç yapmalarını sağlamak ve ilerleyen yıllar için güçlü bir temel oluşturmak.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Öğrencilere Üniversitedeki gelişim ve farkındalıklarını arttırma kaynakları öğretilir. 2. Üniversitenin akademik ve idari yapılanması hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Üniversitede akademik ve bireysel gelişim için gerekli kaynaklara erişim imkan ve yöntemleri sağlanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Öğrenciler örgütsel yapıyı tanır ve fikir sahibi olurlar. 2. Etkinlik odaklı girişimlerde bulunarak girişimcilik ve ikna yeteneklerini geliştirirler. 3. Kaynak kullanım ve planlamasına hakim olurlar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Üniversite Yaşamı Dersi Amaç ve Hedefleri, Üniversitenin Tarihçesi, Üniversite Tanımı, Amaç ve İşlevler, Yükseköğretim Nedir?, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Üniversitelerin Akademik ve İdari Hiyerarşik Yapısı, Ülkelerin Üniversite Sayıları, Türkiye’de Üniversiteler, Akademik Yaşam için Gerekli Anahtar Kelimeler.
2) Üniversitemizi tanıyalım, Misyon – Vizyon, Aidiyet, Üniversite Yaşamına Uyum
3) Kendini Tanıma (Öz Farkındalık, Öz Bilinç) Hedef Belirleme Zaman Yönetimi
4) Özgüven Atılganlık Etkin Dinleme
5) İletişim Nedir? İletişim Amacı, Önemi, Özellikleri İletişim Süreci ve Öğeleri İletişim Türleri, Etkili İletişim İletişim Kurma Engelleri Beden Dili, Anlamları
6) Toplumsal Yaşamda Sosyal Davranış ve Görgü Kuralları
7) Genel Değerlendirme
8) İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
9) Disiplin Cezaları, Disiplin Suçları, Disiplin Yönetmeliği
10) Öğrenci Disiplin Soruşturmasının Yapılışı ve Uygulama Süreci
11) Mektup, Dilekçe, Öz Geçmiş, e-posta, Resmi Yazışma Kuralları
12) Üniversitede Öğrenci Kulüpleri ve üyelikler
13) Proje Ödevi Hazırlama, Etkili Sunum Teknikleri
14) Genel Değerlendirme
Diğer Kaynaklar: 1. "Üniversite Öğreniminde Başarının Tekniği"Prof. Dr. Bilge Umar (2008),
2. "Üniversite Yaşamına Uyum",Doç. Dr. Ebru Özgür Güler, Didem Keskin (2019),
3. "Üniversite ve Hayat Yolunda Başarı"Temel Demir (2017)
4."Genç Yetişkinler için Hayat Becerileri" Esra Ersayan, Muhsine Itır Özgen, Rengin Işık Akın, Pınar Özbek, Bülent Kılıç (2015)
5. "Temel Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme ve Dinleme Eğitimi"Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 6, Sayı:11, (Ocak 2013)
6. "Etkili İletişim Kitapçığı"Rehberlik ve Araştırma Merkezi (Mayıs 2020)
7. "Özgüven Üzerine Bir Derleme"Nagehan Kaya, Nuray Taştan, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD)Cilt 10, Sayı 2, Sayfa 297-312, (Temmuz 2020),
8. "Tarihsel Süreç İçinde Üniversite Misyonlarının Oluşumu"Ömer Lütfi Antalyalı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2007/2, Sayı: 6,
9."1960'lara Kadar Türkiye'de ilk Üniversitelerin Kuruluşu"Eren Kömürlü, Üniversite Araştırmaları Dergisi, Nisan 2019, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa: 35-42,
10."Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları"İdris Şahin, Yunus Remzi Zoraloğlu, Necla Şahin Fırat, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (2011) Cilt 17, Sayı 3, ss: 429-452,
11."Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili"Gülcan Üstünsel, (2011) Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
12."Sunum Atölyesi" H. Handan Öztürk 2014,
13."Topluluk Önünde Etkili konuşma" Sırrı Er, 2020
14."Yeni Görgü Kuralları"Akın Alıcı 2022,
15."Kamusal ve Toplumsal Yaşamda Görgü Kuralları, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Özer Yılmaz 3.Baskı, Detay Yayıncılık, 2018
16."Gündelik HAyatta Görgü ve Nezaket Kuralları" Sabiha Doğan 2020
17."Görgü ve Nezaket Kuralları" Şükrü Esirci, Bilgi Yayınevi 2021
18.web sitesi, YÖK Mevzuatı (https://www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir.
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar.
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar.
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 14
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 37
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 1