EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: EBE702
Ders İsmi: Doğuma Hazırlık Yöntemleri
Ders Yarıyılı: 6. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Özge Şiir DAĞLAR

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ebelik uygulamalarında yer alan; sağlıklı gebelik, sağlıklı doğuma erişim ve doğum sonu bakım konusunda anne adayı ve ailesinin eğitimi, doğuma hazırlık sınıflarının yönetimi ve doğumun desteklenmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Hedefi: Doğumda ağrıyı oluşturan faktörleri göz önünde bulundurup, doğum öncesi dönemde, doğumda ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe en uygun eğitim ve bakımı verebilmektir
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Doğuma Hazırlık Yöntemlerini açıklar.
  2) Doğuma hazırlık eğitiminin ülkemizde ve dünyadaki durumunu bilir.
  3) Doğum ağrısıyla birliktelik sağlanmasında kullanılan yöntemleri bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Doğuma hazırlık eğitiminin amacını tartışır.
  2) Doğuma hazırlık sınıfını planlar
  3) Non-farmakolojik ağrıyla birliktelik yöntemlerini uygular.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Non-Farmakolojik yöntemlerle doğum ağrısını yönetir.
  2) Doğuma hazırlık eğitim yöntemlerini kullanarak eğitim verir.
  3) Emzirme eğitimi, bebek bakımı eğitimi verir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Doğuma Hazırlık Eğitimlerinin Tarihçesi, Ülkemizde Ve Dünyadaki Durumu
2) Doğum ve doğum ağrısı
3) Doğum ağrısının nörofizyolojisi ve doğum ağrısında etkili olan faktörler
4) Doğum korkusu
5) Doğum ağrısının yönetiminde kullanılan non-farmakolojik yöntemler (TENS, Akupunktur, müzik, akupresür, hipnoz, terapötik dokunma)
6) Doğum ağrısının yönetiminde kullanılan non-farmakolojik yöntemler-Devam (Aromaterapi, hidroterapi, sıcak uygulama, İntradermal steril su enjeksiyonu, solunum teknikleri, doğum destekçisi, doğum dansı)
7) Doğum ağrısının yönetiminde kullanılan non-farmakolojik yöntemler-Devam (Masaj, biofeedback, ses çıkarma, hayal kurma, odak nokta) Non-farmakolojik yöntemlerin avantajları ve sınırlılıkları
8) Doğal doğum-Suda doğum
9) Doğum hazırlık yöntemleri (Dick Read, Lamaze, Hypnobirthing, Bradley metodu)
10) Doğum hazırlık yöntemleri (Farkındalığa dayalı doğum ve ebeveynlik, England metodu, Odent modeli, Kitzinger felsefesi, Leboyer felsefesi)
11) Aktif doğum-Gebelikte yoga
12) Gebelikte egzersiz
13) Rebozo masajı-Bebek bakımı
14) Emzirme eğitimi
Diğer Kaynaklar: 1. Kömürcü N. (2014). Doğum Ağrısı ve Yönetimi. Nobel Kitabevi, İstanbul.
2. Bayram, G. O., & Şahin, N. H. (2010). Doğuma hazırlık eğitimi modelleri ve güncel yaklaşımlar. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD), 7(3), 36-42.
3. Okumuş, H., Mete, S., Yenal, K., Tokat, M. A., & Figen, P. S. (2009). Anne Babalar için Doğuma Hazırlık. Deomed Yayıncılık, İstanbul.
4. Serçekuş P, Yenal K. (2015). Doğuma Hazırlık Sınıflarının Türkiye ’deki Gelişimi. Türkiye Klinikleri Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing -Special Topics, 1(1), 33-35.
5. Wu, C., Ge, Y., Zhang, X., Du, Y., He, S., Ji, Z., & Lang, H. (2021). The Combined Effects Of Lamaze Breathing Training And Nursing İntervention On The Delivery İn Primipara: A Prısma Systematic Review Meta-Analysis. Medicine, 100(4).
6. Lassi, Z. S., Kedzior, S. G., & Bhutta, Z. A. (2019). Community‐based maternal and newborn educational care packages for improving neonatal health and survival in low‐and middle‐income countries. Cochrane Database of Systematic Reviews, (11).
7. El-Kurdy, R., Hassan, S. I., Hassan, N. F., & El-Nemer, A. (2017). Antenatal education on childbirth self-efficacy for Egyptian primiparous women: a randomized control trial. IOSR J Nurs Health Sci, 6(4), 15-23.
8. Dhillon, A., Sparkes, E., & Duarte, R. V. (2017). Mindfulness-Based İnterventions During Pregnancy: A Systematic Review And Meta-Analysis. Mindfulness, 8(6), 1421-1437.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 1 % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 13 39
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 14
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 28
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 2
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 126
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 4