EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: EBE704
Ders İsmi: İnfertilite
Ders Yarıyılı: 6. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. Hüseyin Tayfun Kutlu

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencinin kadın üreme fizyolojisini tanıması; etkileyen faktörler, olası problemler, gerekli tetkik ve tedavi basamakları konusunda bilgi kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Çocuk sahibi olmayı planlayan ve bu konuda zorluk yaşayan kadınlara kanıta dayalı bilgiler dahilinde tanı ve tedaviler hakkında bilgilendirme, yönlendirme ve uygulama basamaklarında destek olabilecek bakımı planlanlayabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Temel üreme fizyolojisi bilgisine sahiptir.
  2) Üreme fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan tetkikleri tanır.
  3) Üremeye engel olabilecek nedenleri açıklayabilir.
  4) Üremeye yardımcı tedavi basamaklarını bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Kadının üreme döneminde karşılaşabileceği sağlık sorunları ile ilgili uygun eğitim içeriğini planlayabilir ve oluşturabilir.
  2) Üremeye yardımcı tedaviler için gerekli olan bireyselleştirilmiş bakım planını oluşturabilir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) İnfertil kadın ve erkeğin değerlendirme ve tedavi yöntemlerini karşılaştırmalı olarak açıklayabilir.
  2) Fertilite korumaya yönelik alınacak önlem ve tedaviler hakkında yönlendirme yapabilir.
  3) Cinsellik ve üreme sağlığı konusunda bilgilendirme yapabilir.
  4) Kadın ve erkeğin doğal yollardan gebelik oluşturabilmesi konusunda eğitim verebilir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Üreme fizyolojisi
2) İnfertil çiftin değerlendirilmesi
3) Erkek infertilitesi
4) Anovulasyon
5) Tubal faktör
6) Endomeriozis
7) Düşük Over Rezervi
8) Ara Sınav
9) Açıklanamayan infertilite
10) Anatomik faktörler - Cerrahi yöntemler
11) Tekrarlayan gebelik kaybı
12) Ovulasyon İndüksiyonu - İntra Uterin İnseminasyon
13) In Vitro Fertilizasyon
14) Fertilite korumaya yönelik tedaviler
Diğer Kaynaklar: Klinik Jinekolojik Endokrinoloji ve İnfertilite Fritz - Speroff. Çev. Ed.: Serdar Günalp (2014) 8. Baskı. Güneş Tıp Kitabevleri, İstanbul Williams Jinekoloji. Çev Ed.: Gökhan Yıldırım (2015) 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Lale Taşkın (2016) / 14.Baskı Akademisyen Kitabevi-Ankara.
Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Kızılkaya Beji N. (2015). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir 2 2 2 2 3 1 2 1 1
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir 1 2 1 2 3 1 1 1 1
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir. 1 1 1 1
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır 1
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. 2 1 1
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir. 1 1
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir. 2 1
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar. 1 1 2 3 3
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar 1 1 1 1 2 2 1 1 1
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. 2

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 13 39
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası 2 4
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 12 36
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 13 26
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 121
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 4