EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: EBE701
Ders İsmi: Gönüllülük Çalışması
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): ÖĞR. GÖR. MELEK IŞIK

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirilmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göçmen, engelli, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere kadın sağlığını etkileyen konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak.
Dersin Hedefi: *İnsani, sosyal, kültürel değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak
*Toplumda engelli yaşamı, göçmen aileler gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu gruplarda kadın sağlığını etkileyen konuların görünürlüğü sağlamak ve farkındalığı artırmak
*Topluma yönelik ihtiyaca göre kadın sağlığı ile ilgili eğitim planlayarak sunma,
*Öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dâhilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamak
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Kadın sağlığını etkileyen konular hakkında farkındalık kazanır
  2) Toplumda, Göçmen kadınlar, Engelliler, Dezavantajlı Guruplara yönelik ihtiyaca uygun eğitim planlar
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Ekip çalışması ile uygulama yürütebilir.
  2) Üreme sağlığı ile ilgili sorunları bilir ve ihtiyaca göre eğitim planlar
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Gönüllülüğün ne olduğunu öğrenir.
  2) Gönüllülük projesi hazırlarken alan seçimi ve toplum araştırmasının nasıl yapılacağını öğrenir.
  3) Grup çalışmasını planlamayı öğrenir.
  4) Kadının sağlığını koruma ve geliştirmede toplumsal faktörlere karşı duyarlı olur
  5) Toplumsal sorumluluk bilinci kazanır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Gönüllülük Çalışmaları, Kavram, Amacı ve Önemi
2) Gönüllülük Çalışmaları eğitim materyalleri hazırlama teknikleri
3) Gönüllük çalışmasında konularının paylaşılması
4) Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
5) Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
6) Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
7) Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
9) Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
10) Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
11) Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
12) Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
13) Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
14) Öğrencilerin Gönüllülük Çalışmaları Uygulamaları
Diğer Kaynaklar: Prof. Dr. Hamza Ateş. (2015). STK'larda Gönüllü Yönetimi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

1

2

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir 3 3 1 3 3 1
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir 1 3 3 3 1
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir. 2 2 3 1 1
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır 1 1 1 2
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. 1 1 1 2
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir. 2 2 2 2 2
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar.
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır 3 3 2 3 1 3 2 2 2
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir. 3 3 2 1 2
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar. 3 3 3 3 1 1 3 3 2
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır. 3 3
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar 3 3 3 1
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular.
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. 1 1

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 2 % 40
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 13 26
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme 13 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 13 26
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma 13 13
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 13 26
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize)
Genel Sınava Hazırlanma
GENEL SINAV (Final)
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 117
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3