EBELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: EBE201
Ders İsmi: Normal Gebelik ve Bakım-Uygulamalı Ders
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
4 8 8 10
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Özge Şiir DAĞLAR

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Doğum öncesi bakımın önemini, normal gebeliğin fizyolojisi ve gebelikte meydana gelen değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla baş etme sürecini bilmek.
Dersin Hedefi: Kadın ve erkek üreme organları anatomi ve fizyolojisi, embriyo/fetüsün büyüme ve gelişimi bilmek. Gebelikte görülen fizyolojik, psikolojik ve metabolik değişiklikleri kavramak. Gebelikte meydana gelen bu değişikliklere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. Doğum öncesi bakımın amacını ve ebenin bu süreçteki rollerini kavramak. Ülkemizdeki veriler doğrultusunda doğum öncesi bakım hizmeti ile anne ve çocuk sağlığını yükseltecek bilgi ve beceriyi kazanmak.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. İnsan üreme anatomisi ve fizyolojisini bilir. 2. Embriyo/Fetüsün büyüme ve gelişimini bilir. 3. Gebelikte görülen fizyolojik, psikolojik ve metabolik değişiklikleri bilir. 4. Doğum öncesi bakımın önemi ve amacını bilir.
  2) İnsan üreme anatomisi ve fizyolojisini bilir.
  3) Embriyo/Fetüsün büyüme ve gelişimini bilir.
  4) Gebelikte görülen fizyolojik, psikolojik ve metabolik değişiklikleri bilir.
  5) Doğum öncesi bakımın önemi ve amacını bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Gebelik haftasını ve tahmini doğum tarihini hesaplayarak gebenin fizik muayenesini yapar.
  2) Normal gebelik boyunca doğum öncesi izlemi yapar.
  3) 1. Gebelik haftasını ve tahmini doğum tarihini hesaplayarak gebenin fizik muayenesini yapar. 2. Normal gebelik boyunca doğum öncesi izlemi yapar. 3. Gebelikte meydana gelen değişikliklerle ilişkili yakınmalara yönelik gerekli ebelik bakımını uygular. 4.Anne ve fetüsün sağlığını analiz eder. 5. Gebe eğitimi ile anneyi doğum sonu sürece hazırlar.
  4) Gebelikte meydana gelen değişikliklerle ilişkili yakınmalara yönelik gerekli ebelik bakımını uygular.
  5) Anne ve fetüsün sağlığını değerlendirir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Güvenli annelik kapsamında gebelik öncesi ve gebelik döneminde ebelik hizmetlerini bağımsızca yürütür.
  2) 1. Güvenli annelik kapsamında gebelik öncesi ve gebelik döneminde ebelik hizmetlerini etik ilkelere bağlı kalarak bağımsızca yürütür.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) KADIN ve ERKEK ÜREME ORGANLARININ ANATOMİSİ
2) KADIN ve ERKEK ÜREME ORGANLARININ FİZYOLOJİSİ
3) İNSAN ÜREME FİZYOLOJİSİ
4) EMBRIYO/FETÜSÜN BÜYÜME VE GELIŞIMI, FETÜSÜN FIZYOLOJISI, FETAL SISTEMLER
5) GEBELİĞE İLİŞKİN TERİMLERİN AÇIKLANMASI GEBELİK BELİRTİLERİ VE TANILAMA
6) GEBELİKTE MEYDANA GELEN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
7) Doğum Öncesi Bakım
8) Ara Sınav
9) KADIN YAŞAM DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE SAĞLIK GÖSTERGELERİ, TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI (TNSA 2018) VERİLERİ
10) ÜREME SAĞLIĞI
11) GÜVENLİ ANNELİK PROGRAMI
12) DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI ve GEBE EĞİTİMİ
13) ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ- DOĞUM ÖNCESİ EMZİRME EĞİTİMİ
14) GEBELİKTE ÖYKÜ ALMA, MUAYENE VE KAYIT ALTINA ALINMASI
15) VAKA ve BAKIM PLANI SUNUMU
Diğer Kaynaklar: 1) Coşkun, A. (Ed.). (2012). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El kitabı. Koç Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
2) Şirin A. ve Kavlak O. (Ed.). (2011). Kadın Sağlığı, Bedray Basın Yayıncılık, İstanbul.
3) Taşkın L. (Ed.). (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Akademi Kitapevi, Ankara.
4) Kızılkaya Beji, N. (Ed.). (2015). Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul
5) Prof. Dr. Hacer Karanisoğlu, Doç. Dr. Saadet Yazıcı ve Yrd. Doç. Dr. Tülay Yılmaz. (Ed.). (2020). Doğum Öncesi Dönem ve Bakım. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
6) 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2018 TNSA)
7) Goossens, J., Van Den Branden, Y., Van der Sluys, L., Delbaere, I., Van Hecke, A., Verhaeghe, S., & Beeckman, D. (2016). The prevalence of unplanned pregnancy ending in birth, associated factors, and health outcomes. Human Reproduction, 1-13.
8) Dibaba, Y., Fantahun, M., & Hindin, M. J. (2013). The effects of pregnancy intention on the use of antenatal care services: systematic review and meta-analysis. Reproductive health, 10(1), 1-9.
9) Sayres, S., & Visentin, L. (2018). Breastfeeding: uncovering barriers and offering solutions. Current opinion in pediatrics, 30(4), 591-596.
10) Cohen, S. S., Alexander, D. D., Krebs, N. F., Young, B. E., Cabana, M. D., Erdmann, P., ... & Saavedra, J. M. (2018). Factors associated with breastfeeding initiation and continuation: a meta-analysis. The Journal of pediatrics, 203, 190-196.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

1

2

3

4

1

2

2

3

4

1

3

Program Kazanımları
1) Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgiye sahiptir 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2
2) Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgiye sahiptir 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3) Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgiye sahiptir. 2 1
4) Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, riskli ve acil durumları yönetir ve kendi sorumluluğunda doğum yaptırır 2 2 3
5) Doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. 1
6) Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler, güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde gerçekleştirir.
7) Mesleki uygulamaları ilgili mevzuat, mesleki ilke ve standartlar. 2
8) Alanları ile ilgili araştırmalara, eğitim faaliyetlerine, projelere katılır, izler ve uygulamaya aktarılmasında rol alır
9) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerini kullanmaya yönelik davranış geliştirir.
10) Hizmet verdikleri alanda kadının desteklenmesi çalışmalarına katılır, öncülük ve danışmanlık yapar. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11) Uygulamalarında sağlık ekibi ve diğer tüm disiplinler ile iletişim kurar ve birlikte çalışır.
12) Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi ve hizmeti sunar 1
13) Mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder ve uygular. 2
14) Toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır. 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 1 % 15
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 56
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj 14 112
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 42
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 42
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 14 14
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma 13 19
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 329
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 10