BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ATA101
Ders İsmi: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğretim Üyesi Pınar Tuna

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi ile Millî Mücadele dönemi olaylarını kavramak.
Dersin Hedefi: Osmanlı Devleti'nde modernleşme çabalarını kavrayabilmek ve Millî Mücadele dönemi askeri ve siyasi gelişmelerini açıklayabilmek.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Osmanlı Devleti'ndeki modernleşme çabalarını sıralar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Birinci Dünya Savaşı'nın neden ve sonuçlarını açıklar.
  2) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri açıklar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Millî Mücadele dönemindeki siyasi ve askeri olayları analiz eder.
  2) Lozan Barış Antlaşması'nı ve antlaşmanın önemini kavrar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi ve Modernleşme Çabaları
2) Tanzimat ve Birinci Meşrutiyet Dönemleri
3) İkinci Meşrutiyet Dönemi
4) Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı
5) Birinci Dünya Savaşı'nda Cephelerin Genişlemesi ve Mondros Ateşkes Antlaşması
6) Millî Mücadele Dönemi: İşgaller ve Türk Milletinin İşgallere Tepkisi
7) Havza ve Amasya Genelgeleri
8) Kongreler Dönemi
9) Amasya Görüşmeleri ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Açılışı
10) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı ve Sevr Barış Antlaşması
11) Millî Mücadelenin Askeri Yönü: Cephelerde Savaşlar
12) İnönü Savaşları ve Sakarya Meydan Savaşı
13) Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
14) Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Antlaşması
Diğer Kaynaklar: ** Gencer, A. İ., ve Özel, S. (2006). Türk İnkılâp Tarihi. 11. bs. İstanbul: Der Yayınları.
** Mango, A. (2004). Atatürk. Modern Türkiye'nin Kurucusu. Türkçesi: Füsun Doruker. 3. bs. İstanbul: Remzi Kitabevi.
** Turan, Ş. (1991). Türk Devrim Tarihi I. İmparatorluğun Çöküşünden Ulusal Direnişe. İstanbul: Bilgi Yayınları.
** Turan, Ş. (1998). Türk Devrim Tarihi II. Ulusal Direnişten Türkiye Cumhuriyeti'ne. İstanbul: Bilgi Yayınları.
** Yalçın, D. vd. (2019). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I. 13. bs. Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

4

3

5

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir.
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar.
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür.
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur.
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 14
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 79
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2