Hemşirelik
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Doç. Dr. Güliz ERDEM
Bölüm Başkanı
E-posta: guliz.erdem@kent.edu.tr
Telefon:

PROGRAMIN AMACI:

Ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu, kaliteli ve güvenli bakımı verebilecek yetkinliğe sahip, alanında
uzman, çağdaş ve nitelikli hemşireler yetiştirmek.

KAZANILAN DERECE:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Hemşirelik alanında Lisans Derecesi verilir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya dengi bir eğitimi derecesinden diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’ndan
(YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa AYT SAYISAL puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara
göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterlerine göre bölüme kabul edilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI:

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Programda belirtilen tüm dersleri, uygulama ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan genel not
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI:

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları
derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak,
yönetim kurulunca karara bağlanır.

PROGRAM YETERLİLİĞİ:

1 - Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2) Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
2 - Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
1) Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür
2) Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
3) Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
4) Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder. Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3 - Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
1) Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar
2) Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
3) Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır
4) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
5) Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
6) Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı ve eğitimlere katılır.
7) Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
8) Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar
9) Toplumsal değerler ve yasal düzenlemelere uygun davranır
10) Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
11) Bütüncül Sağlık Bakım Felsefesine inanır

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

▪ Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma,
sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir.
▪ AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür.
▪ Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu AKADEMİK ORTALAMA ile belirlenir.
▪ Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile final veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Öğrencinin mezun
olabilmesi için, ders programındaki asgari 120 AKTS kredisine sahip olan tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
▪ Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının
toplanması sonucunda elde edilen nottur.
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği”kapsamındadır.

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ:

Program Çıktıları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
2) Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli bilgiye sahiptir.
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür
2) Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
3) Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
4) Koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir, denetler ve kaydeder. Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar
2) Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
3) Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
2) Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
3) Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı ve eğitimlere katılır.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
2) Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Toplumsal değerler ve yasal düzenlemelere uygun davranır
2) Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
3) Bütüncül Sağlık Bakım Felsefesine inanır
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.