HEMŞIRELIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM YETERLİLİĞİ

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Hemşireliğin temel alanının gerektirdiği ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
2) Hemşirelik bakımı bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikalarına doğrultusunda yürütür
3) Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
4) Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
5) Birey, aile ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık yapar
6) Yönetsel rolü doğrultusunda bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini izler.
7) Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır
8) Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, gelişime açık bir davranış geliştirir.
9) Hemşirelik alanında bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre ulaşır ve yazılı, sözlü iletişim kurar.
10) Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantı ve eğitimlere katılır.
11) Sağlık ekibinin üyesi olarak disiplinler arası işbirliği yapar.
12) Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar
13) Toplumsal değerler ve yasal düzenlemelere uygun davranır
14) Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
15) Bütüncül Sağlık Bakım Felsefesine inanır