Çocuk Gelişimi
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Prof. Dr. Dilara Fatoş ÖZER
Bölüm Başkanı
E-posta: dilara.ozer@kent.edu.tr
Telefon:

PROGRAMIN AMACI:

Çocuk Gelişimi Programı 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren, özel gereksinimli ya da çeşitli dezavantajlara sahip olan çocukların
gelişimlerini çok yönlü destekleyici programlar hazırlayan ve uygulayan bunun yanı sıra aileleri çocukların eğitimi konusunda güçlendiren
çocuk gelişimi alanında nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Program mezunları çocuklara ve ailelere yönelik verdikleri hizmetlerle
sağlıklı, mutlu eleştirel düşünceye, ahlaki ve kültürel değerlere sahip, kendini gerçekleştiren bireylerden oluşan bir toplumun inşasına katkı
sağlar.

KAZANILAN DERECE:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Çocuk Gelişimi alanında Lisans Derecesi verilir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Çocuk Gelişimi programına, ÖSYM tarafından yapılan YGS ´ye girip ve yeterli “YGS 4” puan alan genel lise mezunları ile sınavsız geçiş için
belirlenen alanlar dışındaki alanlardan veya Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının sınavsız geçiş için belirlenen alanlarından tercihlerine
göre yerleştirilebilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI:

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
"Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar" bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI:

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim
Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile
kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/) kapsamında
gerçekleştirilmektedir.

PROGRAM YETERLİLİĞİ:

1 - Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Çocuk Gelişimi alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir
2) Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
2 - Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
1) Tipik gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklara yönelik gelişimsel destek programları hazırlar ve uygular.
2) Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanır, hazırlar ve bakımını yapar
3) Çocuk gelişimi alanındaki temel bilgi ve becerileri kullanarak çocukların gelişimlerine ilişkin verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm yolları üretir.
3 - Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
1) Mesleği ile ilgili görev ve sorumlulukları etik değerlere bağlı olarak yerine getirir
2) Çocuk gelişimi alanında edindiği temel bilgileri kullanarak ekip içerisinde kendisine verilen bireysel sorumlulukları yerine getirir ve ekiple uyumlu çalışır.
3) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder ve bilgilerini yeniler.
4) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olarak öğrenme ihtiyaçlarını belirler, bilgiye ulaşmak için ilgili iletişim ve bilişim teknolojilerini, yazılı kaynakları kullanarak öğrenme etkinliklerinde bulunur.
5) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
6) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır, etkili iletişim becerileri sergiler.
7) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerilere dayanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8) Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için yapılan mesleki proje, araştırma ve etkinlikler içerisinde yer alır

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

▪ Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma,
sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir.
▪ AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür.
▪ Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu AKADEMİK ORTALAMA ile belirlenir.
▪ Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile final veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Öğrencinin mezun
olabilmesi için, ders programındaki asgari 120 AKTS kredisine sahip olan tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
▪ Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

▪ Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının
toplanması sonucunda elde edilen nottur.
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği”kapsamındadır

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ:

Program Çıktıları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Çocuk Gelişimi alanında temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir
2) Çocuk gelişimi ile ilgili kazandığı bilgilerin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini karşılaştırmalı olarak değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Tipik gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocuklara yönelik gelişimsel destek programları hazırlar ve uygular.
2) Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanır, hazırlar ve bakımını yapar
3) Çocuk gelişimi alanındaki temel bilgi ve becerileri kullanarak çocukların gelişimlerine ilişkin verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm yolları üretir.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Mesleği ile ilgili görev ve sorumlulukları etik değerlere bağlı olarak yerine getirir
2) Çocuk gelişimi alanında edindiği temel bilgileri kullanarak ekip içerisinde kendisine verilen bireysel sorumlulukları yerine getirir ve ekiple uyumlu çalışır.
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili gelişmeleri takip eder ve bilgilerini yeniler.
2) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olarak öğrenme ihtiyaçlarını belirler, bilgiye ulaşmak için ilgili iletişim ve bilişim teknolojilerini, yazılı kaynakları kullanarak öğrenme etkinliklerinde bulunur.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.Çocuk gelişimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı ileri düzeydeki bilgileri içselleştirir, geneller ve öğrendiğini sergiler.
2) Türkçeyi doğru ve güzel kullanır, etkili iletişim becerileri sergiler.
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Çocuk gelişimi alanı ile ilgili edindiği temel bilgi ve becerilere dayanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için yapılan mesleki proje, araştırma ve etkinlikler içerisinde yer alır
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.