SAĞLIK YÖNETIMI (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
- Tezsiz yüksek lisans programı; 70 AKTS ve 30 krediye denk gelecek şekilde ve en az 10 ders
ve bitirme projesinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanlığının öngördüğü
dersler ile bitirme projesinden oluşur.
- Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 18 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yürütülür.
- Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne ve kredisine
sayılmaz.