İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Tezsiz yüksek lisans programı; 70 AKTS ve 30 krediye denk gelecek şekilde ve en az 10 ders ve bitirme projesinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanlığının öngördüğü dersler ile bitirme projesinden oluşur.
Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Tezsiz yüksek lisans programı en az iki, en fazla üç yarıyılda tamamlanabilir.
Azami süre sonunda kredi yükünü ve bitirme projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans programında ilk yarıyılını tamamlayan öğrenciler ikinci yarıyılda derslerle birlikte ya da üçüncü yarıyılda bitirme projesi dersine kayıt olurlar ve ilgili ders kapsamında danışman olarak bir öğretim üyesi öğrencilere atanır.
Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, bitirme projesi dersine kaydolduğu yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu, danışmanının onayının yer aldığı bitirme projesi öneri formuyla enstitüye bildirir.
Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.