İŞLETME YÖNETIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ISL533
Ders İsmi: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersi Veren(ler): Doç.Dr. Bülent DEMİR

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sosyal bilimlerdeki nicel ve nitel araştırma yöntemlerini anlatmak.
Dersin Hedefi: Öğrenci bu dersle birlikte bir bilimsel araştırma sürecinde hangi süreçlerden geçileceğini öğrenerek nicel ve nitel araştırma yöntemlerine dair bilgiye sahip olur.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Veri Toplama Yöntemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olur. 2. Temel Araştırma Yöntemleri Kavramları Hakkında Bilgi Sahibi Olur. 3. Hipotez Geliştirme Yöntemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olur. 4. Teorik Model Oluşturma Yöntemleri Hakkında Bilgi Sahibi Olur.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Veri Toplama Yöntemlerini Sosyal Bilimler Alanında Kullanır. 2. Nicel ve Nitel Çalışma Yöntemlerini Kullanır. 3. Bilimsel Araştırma Tasarımı Yapar. 4. Literatür Çalışması Yapar
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Bilimsel ve Akademik Araştırma Yaparken Veri Toplama Yöntemlerini Kullanır. 2. Araştırma Değişkenleri Arasında İlişki Kurarak Hipotez Geliştirir. 3. Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Yöntemleri Bilgisine Dayalı Olarak Araştırma Yapar ve Sorumluluk Alır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) BİLİM ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA
2) BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK KURALLAR
3) VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
4) TASVİRİ (DESCRIPTIVE) İSTATİSTİKLER ve FREKANS (SIKLIK) TABLOLARI
5) TEORİK MODEL KURULMASI ve HİPOTEZ GELİŞTİRME
6) ÖLÇEK ve ÖLÇME METODLARI
7) GÜVENİLİRLİK ve GEÇERLİLİK
8) ARAŞTIRMA TASARIMI ve GEÇERLİLİK
9) ARAŞTIRMA SÜRECİNDE TEMEL HATA TÜRLERİ ve ÖRNEKLEM ALMA TEKNİKLERİ
10) TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ
11) AÇIKLAYICI FAKTÖR ANALİZİ
12) KORELASYON ANALİZİ
13) REGRESYON ANALİZİ
14) GENEL DEĞERLENDİRME
Diğer Kaynaklar: Prof. Dr. Özer Serper: Uygulamalı İstatistik I ve II
Joseph Hair Jr., William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson: Multivariate Data Analysis

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak profesyonel, yasal ve etik ilkeleri anlayabilmek ve uygulayabilmek.
2) Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek.
3) İşletmecilik alanında en güncel bilgileri içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel kaynaklar aracılığıyla ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak ve bu sayede bir işletmeyi kendi çevresi içinde değerlendirebilmek.
4) İşletmeciliğin temel kavramlarını ve fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavramak ve analiz etmek.
5) İşletmecilik ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.
6) Meslek alanı ile ilgili konuları tüm yönleriyle kavrayabilmek.
7) Uygulamada karşılaşılan sorunları çözebilmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
8) Disiplinlerarası düşünebilmek ve etkili takım çalışmaları gerçekleştirebilmek.
9) Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek.
10) Kazanılan yaşam boyu öğrenme ve kendi kendine öğrenme becerisi ile öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve bunun giderilmesine yönelik ileri düzeyde çalışmalar sürdürebilmek.
11) Ekonomide iş fırsatlarını görebilmek, doğru şekilde yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
12) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
13) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
14) Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama 9 27
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 3 6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik 5 15
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 5 15
Beyin Fırtınası 9 27
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 5 15
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 4 12
ARA SINAV (Vize) 1 3
Genel Sınava Hazırlanma 5 15
GENEL SINAV (Final) 1 3
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 180
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 6