İŞLETME YÖNETIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Kredili derslerden başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistemde Karşılığı Dörtlük Sistem Puanı

Pekiyi AA 90 – 100 4,00

İyi – Pekiyi BA 80 – 89 3,50

İyi BB 70 – 79 3,00

Orta – İyi CB 60 – 69 2,50

Orta CC 50 – 59 2,00

Başarısız FF 00 – 49 0,00

Final Sınavına Girmedi FG - -

Bütünleme Sınavına Girmedi BG - -

Devamsızlık Sebebiyle Başarısız DZ - -

(2) Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi ve yüksek lisans tezi, tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projesi dersi, sanatta yeterlilik ve doktora programlarında seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve doktora tezi ve sanatta yeterlik eseri başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi Başarı Notu
Başarılı S
Başarısız F