HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HSH109
Ders İsmi: Evde Bakım Hemşireliği
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKAN, Dr. Öğr. Üyesi Özge Eda KARADAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Meryem YILDIZ AYVAZ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımın sürekliliğini etkili biçimde sağlamak için: evde bakımın tanımı ve ilişkili kavramlar, evde bakımla ilgili gelişme ve uygulamalar, hasta/sağlıklı birey ve ailenin ülkemiz sağlık sistemi içinde evde bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimlerin hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasında eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımlarıyla ilgili bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.
Dersin Hedefi: Bu ders; evde bakımın tanımı ve gerekliliği, evde bakımla ilgili gelişmeler ve uygulamaları, evde bakım ihtiyacı olan bireylerin bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimlere uygun hemşirelik süreçlerini kapsar.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Evde bakımın önemini bilir.
  2) Evde bakımın ve evde bakım hemşireliğinin tarihsel gelişim sürecini açıklar.
  3) Evde bakım uygulamalarında yasal gereklilikleri ve etik ilkeleri bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Evde bakımın avantaj ve dezavantajlarını açıklar.
  2) Evde akut ve kronik hastalıklı bireyin hemşirelik süreçlerini yönetir.
  3) Evde hastaya özgün terminal dönem bakımı bilir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) DERSE GİRİŞ/TANIŞMA/İŞLEYİŞ VE GENEL KURALLAR
2) Evde Bakım Hemşireliğine Giriş
3) Dünya’da ve Türkiye’de Evde Bakım Hizmetleri İle İlgili Güncel Durum
4) Evde Bakım Hizmetleri’nde Sağlık Hukuku, Mesleki Riskler ve Önleme Stratejileri
5) Evde Bakımda Kullanılan Hemşirelik Rehberleri, Tanılama ve Kalite Değerlendirme Araçları
6) Kalp Yetersizliği ve Evde Bakım
7) Doğum sırası ve Sonrası Bakım Ve Ev Ziyaretlerinin Önemi
8) Engelli Birey ve Evde Bakım
9) Yaşlılık, Demans ve Alzheimer Hastalarının Evde Bakımı
10) Onkoloji ve Palyatif Bakım Hastalarının Evde Bakımı
11) Evde Yara ve Ostomi Bakımı
12) Evde Bakımda Ağrı Yönetimi Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Yöntemler
13) Vaka tartışması
14) Vaka Tartışması
Diğer Kaynaklar: YILMAZ M (2019) Evde Bakım Hemşireliği. İstanbul. Akademisyen Kitabevi.

KONAK Ş (2017) Sosyal Ruhsal ve Medikal Yönleri İle Evde Bakım. Antalya. Kongre Kitabevi.

Anker‐Hansen, C., Skovdahl, K., McCormack, B., & Tønnessen, S. (2018). The Third Person in The Room: The Needs of Care Partners of Older People in Home Care Services—A Systematic Review from A Person‐Centred Perspective. Journal of Clinical Nursing, 27(7-8), e1309-e1326.

Aslan, Ş., Uyar, S. & Güzel, Ş. (2018). Evde Sağlık Hizmetleri Uygulamasında Türkiye. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, (1), 45-56.

Güzel, E., Ç. (2018). Türkiye’de Evde Sağlık Hizmetleri. Klinik Tıp Aile Hekimliği, 10(5), 15-19.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

5

2

4

6

Program Kazanımları
1) Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır) 1-Halk Sağlığı hemşireliği ile ilgili kavramlar ve modeller konusunda bilgi sahibidir. 2. Halk sağlığı hemşireliği uygulama alanlarına yönelik mevzuat ve politikaları tartışabilir. 3. çağdaş rollerini tanımlayabilir. 4. Halk sağlığı hemşireliğinde yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkındadır ve bunları eleştirel bir yaklaşımla inceler ve adlandırır. 5- Halk sağlığı hemşireliğinin ilgi alanlarına yönelik konularda ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir ve bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgi oluşturabilir. 4- Bilimsel bilgiyi elde etme kaynaklarını bilir. 5. Bilimsel yöntemlerle bilgiyi üretir, yorumlar ve tartışır. 3
1) 1-Halk Sağlığı hemşireliği ile ilgili kavramlar ve modeller konusunda bilgi sahibidir. 2. Halk sağlığı hemşireliği uygulama alanlarına yönelik mevzuat ve politikaları tartışabilir. 3. çağdaş rollerini tanımlayabilir. 4. Halk sağlığı hemşireliğinde yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkındadır ve bunları eleştirel bir yaklaşımla inceler ve adlandırır. 5- Halk sağlığı hemşireliğinin ilgi alanlarına yönelik konularda ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir ve bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgi oluşturabilir. 4- Bilimsel bilgiyi elde etme kaynaklarını bilir. 5. Bilimsel yöntemlerle bilgiyi üretir, yorumlar ve tartışır. 3
2) 1. Mesleki uygulamalarında etik ilkelere uygun davranır. 2. Halk sağlığı ve hemşireliği ile ilgili problemleri çözmek için yöntem geliştirir ve bu yenilikçi yöntemleri uygular. 3. Toplumda çalıştığı gruplara yönelik profesyonel yetkinliklerini kullanır ve gerektiğinde disiplinlerarası çalışmaları yürütür. 3
2) 1.Mesleki uygulamalarında etik ilkelere uygun davranır. 2. Halk sağlığı ve hemşireliği ile ilgili problemleri çözmek için yöntem geliştirir ve bu yenilikçi yöntemleri uygular. 3. Toplumda çalıştığı gruplara yönelik profesyonel yetkinliklerini kullanır ve gerektiğinde disiplinlerarası çalışmaları yürütür. 3
3) 1. Alan çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 2. Halk sağlığı ve meslekle ilgili konularda politik kararlara katılımda aktif rol üstlenir. 3
3) 1.Alan çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 2. Halk sağlığı ve meslekle ilgili konularda politik kararlara katılımda aktif rol üstlenir. 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar 14 28
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 1 2
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 2
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 124
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 4