GASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: GCA 114
Ders İsmi: Culinary Terminology and Mathematics
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. Burak MİL

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin mutfakta kullanılan terimler, kavramlar, tanımlamalar ve hesaplamaların nasıl yapıldığı konusunda yeterlik kazanmak.
Dersin Hedefi: Menü maliyetlemek. Reçete artırma/eksiltmek. Temel mutfak hesaplamalarını yapmak. Uluslararsı terminolojiyi etkin olarak kullanmak.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Mutfak terminolojisini bilir. 2. Mutfakta kullanılan hesaplamaları ve ölçü birimlerini bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Mutfak terminolojisi hakkında teorik bilgi sunar. 2. Mutfak terminolojisini anlatır. 3. Mutfak hesaplamalarını yapar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. İş ortamında mutfak terminolojisini etkin kullanır. 2. Mutfak hesaplamaları ölçü birimleri arasındaki değişiklikleri etik kurallara uygun olarak hesaplar. 3. Yeni reçeteler oluşturur, abilir ve farklı porsiyon miktarları hesaplar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Bölüm Tanıtım ve Adaptasyon Haftası
2) Temel Mutfak Terminolojisine Giriş
3) Mutfak Araç-Gereç Terminolojisi
4) Besin İşleme ve Hazırlık Terminolojisi
5) Mutfak Hazırlık ve Üretim Aşamaları Terminolojisi
6) Restoran, İçecekler ve Servis Terminolojisi
7) Yiyecek Maliyet Terminolojisi ve Hesaplama İlkeleri
8) Uluslararası Ölçekler ve Dönüştürücüler
9) US-Metrik Sistem Geçişleri ve Hesaplama Yöntemleri
10) Reçetede Görünmeyen Unsurların Hesaplamaları
11) Standart Reçeteleri Okuma, Hesaplama ve Dönüştürme
12) Reçetede Miktar Artırma ve Azaltma Hesaplamaları
13) Mutfak için Envanter Yönetimi
14) İşgücü Maliyeti Hesaplama ve Kontrol Teknikleri
Diğer Kaynaklar: 1. Jones, T. (2003). Culinary calculations: Simplified math for culinary professionals, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
2. Robuchon, J. (2006). Larousse gastronomique, İstanbul:Oğlak Yayınları.
3. De Silva, G. G. (2003). International dictionary of gastronomy, New York: Hippocrene

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Gastronomi alanındaki eğitim kaynaklarını ve mutfak araç gereçlerini tanır.
2) Bir yiyecek-içecek işletmesindeki personelin çalışma alanlarını ve sorumluluklarını tanımlar.
3) Çalışma ortamındaki iş güvenliği kurallarını tanımlar.
4) Yemek pişirmenin ardında yatan fiziksel ve kimyasal olayları anlayarak kullandığı yöntemlerin gıda üzerindeki etkisini önceden bilir.
5) Yaratıcı menüler geliştirir
6) Yiyecek içecek sektöründe gerekli temel kuramsal bilgileri kullanarak kişiye özel menüler geliştirir.
7) Milli mutfak kültürünü tanıyarak tanıtımını yapar.
8) Mesleki etik ve sağlık kuralları çerçevesinde menüler tasarlar.
9) Mutfakta yemeğin reçetesinden sunumuna kadar her konuda sorumluluk alır.
10) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştir, bilgiyi etkin bir biçimde kullanır.
11) Türkçeyi doğru kullanarak anadiline hakim olur.
12) Ekip çalışması ve zaman yönetimi kavramlarını tanır.
13) Yemek pişirme tekniklerini geliştirir.
14) Gastronomi alanıyla ilgili bir işletmenin pazarlama ve maliyet analizi gibi iktisadi faaliyetlerini yürütür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 42
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 14 42
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize) 7 14
Genel Sınava Hazırlanma
GENEL SINAV (Final) 16 32
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 172
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5