SOSYAL HIZMET (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SOH106
Ders İsmi: Küreselleşme ve Sosyal Politika
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersi Veren(ler):

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sosyal politikanın kavramsal ve tarihsel gelişimini aktarmak, güncel sosyal politika sorunlarını irdelemek, yoksulluk olgusunu ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları etkili aktörler ile birlikte tartışmaktır.
Dersin Hedefi: Bu dersin amacı öğrencilere, Refah ve sosyal refah kavramlarının analizi, sosyal refah kavramının Türkiye'de ve dünyada gelişimi, sosyal hizmet ve sosyal hizmet kuruluşlarının tanımlanması ve sosyal hizmete ilişkin olarak Türkiye'de sosyal refah düşüncesinin yapısal ve işlevsel yönleri hakkında bilgi sağlamak.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1) Sosyal hizmet ve sosyal refah ilişkisini açıklar. 2) Toplumsal refahın tarihsel gelişimi içinde kurumsal ve kalıntı yaklaşımlar arasındaki farklılıkları analiz eder. 3) Sosyal hizmet sunum sistemini sosyal refah açısından değerlendirir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Sosyal Refahın Tanımı, Sosyal Politika: Kavramlar ve Hedefler
1) Sosyal refah ve sosyal politika: kavramlar ve hedefler
2) Sosyal refahın tarihsel gelişimi, Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi
3) Türkiye'de sosyal politika ve sosyal refahın gelişimi
4) Ulusal Bağlamda Sosyal Politika
5) Sosyal Politikanın Uluslararası Tarafları
6) Siyasi ve sosyal felsefeler ve refah devleti
7) Refah devleti ve sorumluluklar
8) Refah devletlerinin sınıflandırılması
9) Küreselleşme ve Sosyal Sorunlar
10) Gelirin dağıtımı ve yoksulluk
11) Sosyal güvenlik ve sosyal politika
12) Dezavantajlı Gruplar
13) Sosyal hizmette politika
14) Genel Değerlendirme
Diğer Kaynaklar: Dinitto, D.M.2007.Social Welfare:Politics and Public Policy.Pearson pub.

Glicken, M.D.2007. Social Work in the 21. Century.Sage pub.

Zastrow, C.2008. Introduction to Social Work and Social Welfare.Thomson Brooks.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100