SOSYAL HIZMET (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SOH105
Ders İsmi: Sosyal Hizmet ve Eğitim Sistemi
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nezihe Gümüş

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencinin okulda sosyal hizmet uygulamalarının genel çerçevesi, okul çağı çocuklarının sorunları, bu sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahalesi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Hedefi: Okul sosyal hizmetinin ana hedefi öğrencilerin, kendilerine göre sağlıklı çözüm yollarını bulabilme ve karar verebilme becerilerini geliştirebilmek aynı zamanda okula devamını ve uyumunu sağlamak ve kendilerine yardımcı olmaktır.

Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Okul Sosyal Hizmeti Nedir
2) Eğitimde ailenin yeri, Aileye düşen sorumluluklar, Veli toplantıları
3) Eğitim Sistemi
4) Okul Ortamları, Güvenlik, Ergonomi, Oyun alanları ve Çevre düzenlemesi
5) Okul Sosyal Hizmeti İçin Gerekli Eğitimler.
6) NASW Okul Sosyal Hizmeti Standartları
7) Okulda Sosyal Hizmet Uygulamalarının Genel Çerçevesi
8) Okullarda Karşılaşılan Temel Sorunlar
9) Okul Sosyal Hizmetinin Kavramsal Çerçevesi
10) Okul Ortamında Sosyal İçerme ve Sosyal Dışlanma
11) Okullarda Karşılaşılan Psiko-Sosyal Sorunlara İlişkin Örnek Olayların Tartışılması
12) Eğitimle İlgili Kanunlar
13) Okulda Grup Çalışması
14) Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Okulda Çalıştığı Müracaatçı Sistemleri ve Psiko-Sosyal Özellikleri
Diğer Kaynaklar: Dupper, David. "Okul Sosyal Hizmeti etkin beceri ve müdahaleler". çev.Yasemin Özkan&Elif Gökçearslan, Ankara: Maya Akademi 2011.
Prof. Dr. Nihal turanA Armağan-Sosyal Hizmett yeni yaklaşımlar ve Sorun Alanlarıe ed: Aliye Mavili Aktaş, Veli Duyan, 2001.
Openshaw, L. "Social Work in Schools: Principles and Practice. The Guilford Press, 2008.
Dupper, D.R. "Social Work: Ss&Interventions for Effective Practice". John Wiley & Sons, Inc.USA, 2003.
Dupper, D.R. "Social Work: Ss & Interventions for Effective Practice". John Wiley & Sons, Inc.USA, 2003.
Openshaw, L. "Social Work in Schools: Principles and Practice. The Guilford Press, 2008.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları
Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 1 % 5
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik 1 % 5
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme 1 % 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 1 % 5
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100