SOSYAL HIZMET (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SOH102
Ders İsmi: Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. Volkan Yücel

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste sosyal güvenlik politikasının amaçları, uygulama araçları, sosyal güvenlik sisteminin ülkemizde ve dünyada gelişimi, çalışma hayatında sosyal güvenlik politikaların önemi, işçi sağlığı ve iş güvenliği konuları ele alınacaktır. Ayrıca Türkiye’deki işçi sendikaları ve sosyal politika uygulamaları tartışılacaktır.
Dersin Hedefi: Günümüzde sosyal güvenlik politikalarının gerekliliğini kavrar.
Sosyal güvenlik politikalarına ilişkin kavramsal çerçeveyi kavrar.

Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Günümüzde sosyal güvenlik politikalarının gerekliliğini açıklama bilgisine sahiptir. 2. Sosyal güvenlik politikalarına ilişkin kavramsal çerçeve bilgisine sahiptir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Sosyal güvenlik politikalarının amaçları ve araçlarını arasında bağlantı kurar. 2. Sosyal güvenlik politikalarının dünyada ve ülkemizdeki sorunlarını değerlendirir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için sosyal güvenlik politikalarındaki değişimleri takip eder ve yenilikleri uygular. 2. Sosyal politika konusundaki etki ilkleri ve yaklaşımları bilir ve uygular.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Giriş Tanıtım
2) Sosyal Politika Kavramı
3) Devletin Niteliği
4) Türkiye’de Sosyal Politika
5) Türkiye’de İşçi Sendikaları
6) İstihdam ve İşsizlik
7) Ücret
8) Medya Örneği
9) Gelir Dağılımı / Sosyal Güvenlik
10) İş Sağlığı / Teşvikler - Dışlanma
11) Ayrımcılık / Özel Gruplar
12) Engelliler / Göçmenler
13) Çocuklar / Gençler
14) Genel Değerlendirme
Diğer Kaynaklar: A. Sosyal Politika. Aysen Tokol.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 16 48
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 48
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 16 16
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 16 32
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 16 64
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 210
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 7