PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SBF 825
Ders İsmi: Hasta ve Çalışan Güvenliği
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Lale Ercan

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlık kurumlarında hasta güvenliğine yönelik riskleri belirleyebilmek, hastanelerde hasta güvenliği kapsamında yer alan beklenmedik olayları tanımlayabilmek, beklenmedik olaylar ve hatalarda izlenecek yolları bilmek.
Dersin Hedefi: Hasta güvenliğinde temel kavramların öğrenilmesi.
Hasta güvenliğinin hukuki sorumluluklarının öğrenilmesi.
Hastaların doğru kimliklendirilmesi.
Hasta güvenliğinde enfeksiyonların kontrolü ve izolasyon önlemlerinin öğrenilmesi.
Güvenli İlaç uygulamaları ile yüksek riskli ilaçların güvenliğinin sağlanması.
Düşmelerden kaynaklı hastaların zarar görmesinin engellenmesi.
Cerrahi hataların hastaya zarar vermesinin önlenmesi(doğru taraf, doğru prosedür, doğru hasta ile cerrahinin sağlanması).
Kan transfüzyonu hatalarının hastaya zarar vermesinin önlenmesi.
Atık ve temizlik kontrolü ile hasta güvenliğinin sağlanması
Hasta kısıtlamalarında ve radyosyonda hasta güvenliğinin sağlanması.
Etkili iletişimin artırılması
Çalışan güvenliğinin sağlanması
Doğru dozda doğru yolla ilaç uygulamasının yapılması.

Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Hasta güvenliğinin temel kavramlarını amacını ve önemini tanımlar
  2) Ulusal ve uluslararası hasta güvenliği hedeflerini kavrar
  3) İlaç hataları ve ilaç güvenliği bilgileri doğrultusunda strateji geliştirir
  4) Cerrahi hataların önlenmesine yönelik strateji geliştirir
  5) Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik strateji geliştirir
  6) Kan ve kan ürünü transfüzyonu hatalarının önlenmesine yönelik strateji geliştirir
  7) Hasta güvenliği ile ilgili uygulamaları değerlendirir
  8) Çalışan güvenliği ile ilgili uygulamaları bilir
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) HASTA GÜVENLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE KAPSAM
2) HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE HUKUKİ BAKIŞ VE SORUMLULUKLAR
3) DOĞRU KİMLİKLENDİRME VE RENKLİ KODLAR
4) HASTA GÜVENLİĞİNDE ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE İZOLASYON ÖNLEMLERİ
5) İLAÇ GÜVENLİĞİ
6) HASTA GÜVENLİĞİNDE DÜŞMELER
7) GÜVENLİ CERRAHİ
8) ARA SINAV
9) GÜVENLİ TRANSFÜZYON UYGULAMALARI
10) HASTANE HİJYEN PLANI VE ATIK YÖNETİMİ
11) HASTA KISITLAMASINDA HASTA GÜVENLİĞİ ve RADYASYON GÜVENLİĞİ
12) HASTA GÜVENLİĞİNDE ETKİLİ İLETİŞİM DOĞRU HASTA TESLİMİ
13) HASTA GÜVENLİĞİNDE ETKİLİ İLETİŞİM DOĞRU HASTA TESLİMİ
14) ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
15) İLAÇ DOZ HESAPLAMA
16) FİNAL
Diğer Kaynaklar: Alcan Z, Tekin DE, Civil SÖ. (2012). Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin rolü. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul.
Ay FA(Ed). (2013). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul.
Hasta Güvenliği: Türkiye ve Dünya. hhtp://www.ttb.org.tr/fsayek10_hasta güvenlik.pdf,2015
JC Akreditasyon Program: Hospital, National Patient Safety Goals, 2011
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK, Erişim Tarihi, Ekim 2020.
Bulun M (2009) , Hasta Güvenliği İyi Uygulamalar, Sage yayıncılık, İstanbul.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 14 14
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 14
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 93
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3