PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSİ 313
Ders İsmi: Anormal Davranışlar Psikolojisi
Ders Yarıyılı: 5. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi Cavid Guliyev

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu derste öğrenciye farklı zihinsel bozukluk tanı kategorilerinin kriterlerine, etiyolojisine ve tedavisine yönelik kuramsal ve pratik güncel bilgi donanımı kazandırarak öğrencilerin anormal psikolojisine yönelik temel tanım, kavram ve kavramsallaştırmalar açısından sorgulayıcı ve kapsamlı bir bakış açısını yerleştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Bu derste DSM-5'te yer alan farklı zihinsel bozukluk tanı kategorileri kapsamlı bir şekilde ele almak, bu bozuklukların özellikleri, etiyoloji ve tedavi süreçleri hakkındaki temel bilgileri kavramak, bu bilgileri uygulamayı ve aktarmayı bilmek.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Anormal davranışın farklı açıklamalarını tanımlayabilir ve özelliklerini tartışabilir.
  2) Psikopatolojileri sınıflandırmayı ve tanı kitapçıklarını kullanmayı öğrenir
  3) Ruhsal süreçleri ve hastalıkları açıklayan model ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olur
  4) Ders kapsamında ele alınan psikolojik bozuklukların ayrıcı tanılarını ve etiyojilerini açıklar
  5) Ders kapsamında ele alınan psikolojik bozuklukların tedavi yaklaşımlarını tanır.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Ders kapsamında ele alınan psikolojik bozuklukların tanı kriterlerini tanımlar

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Psikopatolojiye Genel Bakış Normal ve Anormal Kavramları
2) Psikopatoloji tarihçesi
3) Psikopatolojide tanı, değerlendirme ve araştırma yöntemleri
4) Psikopatolojide tanı, değerlendirme ve araştırma yöntemleri
5) Semiyoloji
6) Semiyoloji
7) Kaygı Bozuklukları
8) Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar
9) Travma ve Stresle İlişkili Bozukluklar
10) Bipolar ve ilişkili bozukluklar, Depresyon bozuklukları
11) Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
12) Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar
13) Kişilik bozuklukları
14) Madde ile ilişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları
Diğer Kaynaklar: Kring, Johnson, Davison & Neale (2015). Anormal Psikolojisi. Nobel Yayınevi.
Köroğlu, E. (Çev.)(2014), DSM-V Davranış Bozuklukları İçin Tanı Kriterleri, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
Öztürk, MO., Uluşahin, A. (2020). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, M. Orhan Öztürk, Aylin Uluşahin, Nobel Tıp Kitapları, 16.baskı.
Oltmanns, T. F. & Emery, R. E. (2015). Abnormal Psychology (18th ed.). Pearson Prentice Hall, New Jersey.
Tuna, E. ve Öncül-Demir, Ö. (Ed). (2020). DSM-5’e Göre Anormal Psikoloji, Nobel Akademik Yayıncılık.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

4

5

6

3

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 28
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 14 42
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 42
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 156
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5