PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSİ 125
Ders İsmi: İstatistik-II
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Doç.Dr.Sinan Zeyneloğlu

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: İstatistikle ilgili temel kavramları bilmek ve bu kavramları araştırma aşamasında uygulamak.
Dersin Hedefi: İstatistikle ilgi temel kavramları öğrenmek. Verilerin toplanması ve düzenlenmesi sonuçunda ortaya çıkarılan tablo ve grafikleri yorumlamak. İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkileri tespit etmeye yarayan çok değişkenli lojistik regresyon ve diğer uygun analiz tekniklerini kullanabilmek.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) • İstatistik alanında güncel bilgileri içeren ders kitaplarını, uygulama araç-gereçlerini ve diğer kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kavrar. • Verileri düzenleyerek tablo ve grafiklerle raporlama ve yorumlama yapar, • Temel olasılık dağılımları ile ilgili bilgi sahibi olarak binom ve normal dağılım uygulamalarını ve istatistiki tahminleme yapar, • Hipotez kurarak test etme ve veri analiz eder, • Korelasyon ve regresyon analizini uygulayarak değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeyi kavrar. • İstatistiksel analizlerde bilgisayar kullanımı yöntemlerini kavrar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) • İstatistik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. • İstatistik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir. • İstatistik alanınına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarır. • İstatistiksel analizlerde bilgisayar kullanır. • Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlar ve analiz eder. • İş yaşamı ve kendi yaşamında istatistik alanında edindiği bilgileri kullanır. • Öğrenimini ileri düzeye taşır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği • İstatistik alanında ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. • Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. • Örgüt/kurum için amaç ve hedef lerin belirlenmesinde istatistiki yöntemleri kullanır.
  2) Öğrenme Yetkinliği • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavrar. • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. • Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavrar. • Eğitim sürecinde elde ettiği teorik kazanımları uygular. • Firma karar alma organlarında görev alındığı zaman istatistiki analiz yöntemlerini kullanarak ileriye dönük stratejiler geliştirir.
  3) İletişim ve Sosyal Yetkinlik • İstatistik alanında edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. • Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
  4) Çok değişkenli istatistiksel analiz ile ilgili kavramları anlamak ve araştırmada uygulayabilmek.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Ders içeriğinin ve sosyal bilimlerde ileri istatistik kavramının tanıtılması.
2) Örnekleme, Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme.
3) Temel Olasılık Dağılımları.
4) Binom Dağılımı.
5) Normal Dağılım.
6) Parametrik testler.
7) Parametrik olmayan testler.
8) Hipotez testi.
9) vize
10) Lineer regresyon.
11) Lojistik regresyon.
12) ANOVA varyans analizi
13) Faktör analizi
14) Uyum analizi
Diğer Kaynaklar: DENNIS HOWITT & DUNCAN CRAMER. 2000. First Steps in Research and Statistics: A PRACTICAL WORKBOOK FOR PSYCHOLOGY STUDENTS. London: Routledge.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 13 40
Laboratuvar 12 12
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma
ARA SINAV (Vize) 1 4
Genel Sınava Hazırlanma
GENEL SINAV (Final) 1 4
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 60
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2