GASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 112
Ders İsmi: Career Planing
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 2
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğretim Görevlisi Cansu Arısoy Gedik

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrenciler iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanır, iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında farkındalık sahibi olur. Öğrenciler iş dünyasının beklentilerini doğru anlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirir.
Dersin Hedefi: Kariyer planlaması için seçimlerini bilinçli şekilde yaparak, endüstrilerin işleyişini kavramak ve buna uygun bir yol haritası çizmek. Öğrencilerin, dersten edindikleri teorik bilgileri iş hayatına uygulama imkanı bulması.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Öğrenci, güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin farkına varır.
  2) İlgi alanları, yetkinlikleri ve becerileri açısından kendini tanıması sağlanır.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Kariyer sürecinde ince yeteneklerin geliştirilmesinin önemi hakkındaki farkındalık artar.
  2) Öğrenci, beden dili, diksiyon, hitap gibi iletişime etki eden konuların önemini kavrar; doğru ve etkili iletişim becerileri geliştirir.
  3) Öğrenci kariyer hedeflerine ulaşması için gerekli olan ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmanın önemini kavrar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Öğrenciler, kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları gibi sektörleri tanır, sektörler arası farklılıkları kavrar ve öğrencilerin, gelecek planlarına uygun bir kariyer alanına yönelir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Dersin amaç ve kapsamının açıklanması: Kariyer merkezi hizmetlerinin ve bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere tanıtılması.
2) Kariyer yönetimi kavramlarının açıklanması: Beceri, yetenek, yetkinlik, kariyer
3) Öğrencilerin, değişim ve eğitim bursu programları hakkında bilgilendirilmesi
4) Networking, sosyal medyanın önemi ve genel kurallar: Kendini tanıtma, resmi yazışma kuralları, hitap
5) Sivil Toplum Kuruluşlarının yeni mezunlardan beklentileri ve kariyer fırsatları
6) İnce yetenekler (Soft Skills), bunların başarı üzerindeki etkileri: Etkili Sunum Becerileri
7) Kamu sektörünün yeni mezunlardan beklentileri ve kariyer fırsatları
8) Diksiyonun ve beden dilinin önemi
9) Özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlamak
10) Özel sektörden farklı alanların yeni mezunlardan beklentileri ve kariyer fırsatları
11) İyi Mülakat/Kötü Mülakat Örnekleri
12) Akademik kariyer yapmak ve günümüz koşullarındaki gerekleri
13) Vizyon geliştirmek: Start-up / girişimciliğin doğası
14) Akademik kariyer yapmak ve günümüz koşullarındaki gerekleri
Diğer Kaynaklar: Brewer, M. Ann (2018) Encountering, Experiencing and Shaping Careers: Thinking About Careers in the 21st Century. Springer [electronic resource]

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

1

2

3

1

Program Kazanımları
1) Gastronomi alanındaki eğitim kaynaklarını ve mutfak araç gereçlerini tanır.
2) Bir yiyecek-içecek işletmesindeki personelin çalışma alanlarını ve sorumluluklarını tanımlar.
3) Çalışma ortamındaki iş güvenliği kurallarını tanımlar.
4) Yemek pişirmenin ardında yatan fiziksel ve kimyasal olayları anlayarak kullandığı yöntemlerin gıda üzerindeki etkisini önceden bilir.
5) Yaratıcı menüler geliştirir
6) Yiyecek içecek sektöründe gerekli temel kuramsal bilgileri kullanarak kişiye özel menüler geliştirir.
7) Milli mutfak kültürünü tanıyarak tanıtımını yapar.
8) Mesleki etik ve sağlık kuralları çerçevesinde menüler tasarlar.
9) Mutfakta yemeğin reçetesinden sunumuna kadar her konuda sorumluluk alır.
10) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştir, bilgiyi etkin bir biçimde kullanır.
11) Türkçeyi doğru kullanarak anadiline hakim olur.
12) Ekip çalışması ve zaman yönetimi kavramlarını tanır.
13) Yemek pişirme tekniklerini geliştirir.
14) Gastronomi alanıyla ilgili bir işletmenin pazarlama ve maliyet analizi gibi iktisadi faaliyetlerini yürütür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 7 14
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 14 14
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 1 8
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 1 10
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 62
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2