SAĞLIK YÖNETIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM YETERLİLİĞİ

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak profesyonel, yasal ve etik ilkeleri anlayabilmek ve uygulayabilmek.
2) Sağlık sektöründe iş fırsatlarını görebilmek, doğru şekilde yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
3) Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
4) Disiplinlerarası düşünebilmek ve etkili takım çalışmaları gerçekleştirebilmek.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
5) Uygulamada karşılaşılan sorunları çözebilmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
6) Kazanılan yaşam boyu öğrenme ve kendi kendine öğrenme becerisi ile öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve bunun giderilmesine yönelik ileri düzeyde çalışmalar sürdürebilmek.
7) Sağlık yönetimi ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.
8) Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek.
9) Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek.
10) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
11) Sağlık İşletmeciliği alanında en güncel bilgileri içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel kaynaklar aracılığıyla ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak ve bu sayede bir sağlık işletmesini kendi çevresi içinde değerlendirebilmek.
12) Sağlık yönetiminin temel kavramlarını ve fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavramak ve analiz etmek.
13) Meslek alanı ile ilgili konuları tüm yönleriyle kavrayabilmek.
14) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.