SAĞLIK YÖNETIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

MEZUNİYET KOŞULLARI

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
– Tezli yüksek lisans programı en az 60 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten ve
kredisiz seminer dersinden ve bununla birlikte en az 60 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam
120 AKTS’den oluşur.
- Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği
esaslara göre yürütülür.
- Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne ve kredisine
sayılmaz.
Başarı denetlemesi
– Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi ve mezun olması
için GNO’su 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

– Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Tezli yüksek lisans
programında ders kredi yükünü tamamlamak için azami süre dört yarıyıldır. Dört yarıyıl içerisinde derslere ilişkin kredi
yükünü tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Öğrenci; ilk iki yarıyılda ders kredi yükünü
tamamlamak ve sonrasında en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.
- Azami süreler içerisinde gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.