İŞLETME YÖNETIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ISL534
Ders İsmi: İnsan Kaynaklarında Planlama
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan İçi Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Başaran

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: İnsan Kaynakları Planlaması alanındaki temel kavramları açıklamak, temel teori ve yaklaşımları kavramak, temel fonksiyonlar, tarihsel gelişim ve günümüz uygulamaları üzerinde durularak, insan kaynakları planlaması alanına yönelik bilgi ve beceri kazanmak, temel dinamikleri anlamak.
Dersin Hedefi: İnsan kaynakları planlamasının insan kaynakları yönetimi açısından önemini kavrayabilmek, insan kaynakları planlaması ile işletme fonksiyonları arasındaki ilişkileri açıklayabilmek.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) İnsan Kaynakları Planlaması alanına yönelik temel kavramları anlar. İnsan Kaynakları Planlamasının İşletme içindeki önemini açıklar. İnsan Kaynakları Planlama yöntemlerini kavrar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) İnsan Kaynakları Planlama bilgilerini İşletme çerçevesinde değerlendirir ve uygular. İnsan Kaynakları Planlama konularını analitik ve bütüncül bakış açısıyla ilişkilendirir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) İnsan Kaynakları Planlama alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri iş hayatında uygular. Bağımsız çalışıp, sorumluluk alabilir. Eğitim sürecinde elde ettiği teorik kazanımları uygulamaya dönük kullanır.
  2) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarır.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Dersin Tanıtımı ve İşleyiş
2) Yönetim Biliminin Gelişimi ve Temel Kavramlar
3) İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi
4) İnsan Kaynakları Stratejik Yönetim Süreci
5) İnsan Kaynakları İşlevleri
6) Plan ve Planlama Kavramları
7) İnsan Kaynakları Planlaması ve Kavramsal Çerçeve
8) İnsan Kaynakları Planlama Süreçleri
9) Planlama ve Yönetim Fonksiyonları İlişkisi
10) İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi İlişkisi
11) İş Analizi Teknikleri ve Çıktılar
12) İnsan Kaynakları Planlaması ve Personel Temin Stratejisi İlişkisi
13) İnsan Kaynakları Talep Tahmin Yöntemleri
14) Genel değerlendirme, İnsan Kaynakları Alanında Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Diğer Kaynaklar: 1. Armstrong, Michael. Armstrong'un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık, 2017.

2. Budak, Gülay. Yetkinliğe Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık, 2016.

3. İyem, Cemal. İnsan Kaynakları Planlaması - İstanbul: Adra Yayıncılık, 2016.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

3

Program Kazanımları
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak profesyonel, yasal ve etik ilkeleri anlayabilmek ve uygulayabilmek. 3 3
2) Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek. 2
3) İşletmecilik alanında en güncel bilgileri içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel kaynaklar aracılığıyla ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak ve bu sayede bir işletmeyi kendi çevresi içinde değerlendirebilmek. 3
4) İşletmeciliğin temel kavramlarını ve fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavramak ve analiz etmek. 2
5) İşletmecilik ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.
6) Meslek alanı ile ilgili konuları tüm yönleriyle kavrayabilmek. 3
7) Uygulamada karşılaşılan sorunları çözebilmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
8) Disiplinlerarası düşünebilmek ve etkili takım çalışmaları gerçekleştirebilmek.
9) Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek.
10) Kazanılan yaşam boyu öğrenme ve kendi kendine öğrenme becerisi ile öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve bunun giderilmesine yönelik ileri düzeyde çalışmalar sürdürebilmek. 2
11) Ekonomide iş fırsatlarını görebilmek, doğru şekilde yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
12) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. 2
13) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
14) Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Seyir Defteri
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Makale Kritik 4 8
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 28
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 6 18
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 4 12
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 180
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 6