PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: ECH 700
Ders İsmi: Antioksidanlar ve Vitaminler
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Reyhan ÖZÇELİK

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Antioksidan kavramını, antioksidan içeren preparatları ve etkilerinin bilinmesi. Vitaminlerin genel özellikleri ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Hedefi: Antioksidan ve vitamin preparatlarını tanımak ve etkilerine uygun kullanabilmek.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Antioksidan ve vitaminler hakkında bilgi sahibi olur.
  2) Antioksidan besinler ve antioksidan kapasiteyi artırmak hakkında bilgi sahibi olur.
  3) Vitaminlerin kaynakları ve vücuda etkileri ile ilgili bilgi sahibi olur.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Antioksidan içeren preparatları tanıyabilme ve doğru yerde kullanabilmeyi sağlar.
  2) Vitamin içeren preparatları tanır ve gerekli durumlarda kullanmayı öğrenir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Antioksidan ve vitamin kapasitesi açısından besinlerin ve preparatların tanınabilmesi ve uygun durumlarda kullanılabilmesi

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Antioksidan teriminin tanımlanması, bağlantılı terimlerin açıklanması
2) Antioksidan kapasitesi açısından besinlerin karşılaştırılması
3) Antioksidan kapasitesi ve egzersiz ilişkisinin incelenmesi
4) Antioksidan kapasitesi ve hastalık ilişkisinin incelenmesi
5) Antioksidan kapasite ve yaşlanma ile ilişkinin incelenmesi
6) Antioksidan preparatların kozmetik etkilerinin incelenmesi
7) Minerallerin tanımlanması ve fizyolojik etkilerinin incelenmesi
8) A vitaminin sentezi, fizyolojik etkileri, eksikliğine bağlı hastalıklar ve ilgili preparatların incelenmesi
9) D vitaminin sentezi, fizyolojik etkileri, eksikliğine bağlı hastalıklar ve ilgili preparatların incelenmesi
10) E vitaminin sentezi, fizyolojik etkileri, eksikliğine bağlı hastalıklar ve ilgili preparatların incelenmesi
11) K vitaminin sentezi, fizyolojik etkileri, eksikliğine bağlı hastalıklar ve ilgili preparatların incelenmesi
12) B vitaminin sentezi, fizyolojik etkileri, eksikliğine bağlı hastalıklar ve ilg
13) C vitaminin sentezi, fizyolojik etkileri, eksikliğine bağlı hastalıklar ve ilgili preparatların incelenmesi
14) Vitaminlerin ve antioksidanların kullanımına ilişkin genel bir karşılaştırma ve tartışma
Diğer Kaynaklar: Kayaalp, O.S., 2013, Klinik Farmakolojinin Esasları, Pelikan Kitabevi    
Briffa, J., Sağlıklı Yaşam İçin Vitaminler ve Vitaminler
             

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 12 24
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 9 18
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 8 16
Proje Hazırlama + Sunma 5 15
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 3 6
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 4 8
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 89
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2