DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: DNT2003
Ders İsmi: Restorative Dental Treatment I
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 3 4 10
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Prof. Funda Yanıkoğlu, Prof. Bilal Yaşa, Asst. Prof. Dilan Kopuz, Asst. Prof. Ezgi Erden Kayalıdere, Asst. Prof. Merve Şahin, Asst. Prof. Özlem Erçin

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: To apply preclinical studies of caries types and treatment methods that may occur in all teeth in oral cavity.
To know how to treat caries types that may occur in all tooth groups. To apply caries types and treatment methods that may occur in all dental groups in preclinical studies.
Dersin Hedefi: To understand the restoration procedures theoretical and practically in all tooth groups, to have knowledge of minimally invasive dental practices, to recognize and use materials that assist restoration procedures.
To know the stages of different treatment methods of different types of dental caries, which is the most common disease of dentistry. To compare the treatment differences of caries in different parts of the teeth with each other. To know how different restoration materials should be applied in case of repetition of previous treatments.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Students know dental hard tissues in all dental groups.
  2) Students understand restoration procedures theoretical and practically.
  3) Students know base and restorative materials.
  4) Students know auxiliary materials, light curing systems, rotary systems, hand instruments and polishing systems.
  5) Students know prophylactic approaches in minimally invasive dentistry.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Students apply the restoration procedures theoretical and practically in the phantom laboratory.
  2) Students apply base and restorative materials.
  3) Students apply auxiliary materials, light curing systems, rotary systems, hand instruments and polishing systems.
  4) Students apply prophylactic approaches in minimally invasive dentistry.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Students solve the situations that will arise the problems from indication to treatment stages about restorative dental treatment.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Introduction to Restorative Dentistry, Personal Hygiene and Discipline of a Dentist, Introduction to Hands Instrument, Terminology
2) Enamel, dentin, cement embryology, histology and structure-1
3) Enamel, dentin, cement embryology, histology and structure-2
4) Definition of Dental Caries, Black Principles, Cavity Preparation Principles: Class I, V, VI
5) Cavity Preparation Principles: Class II
6) Cavity Preparation Principles: SLOT, TUNNEL PREPARATION
7) Cements
8) Pulp Protection: Base Material Application, Capping
9) Matrix Applications, Technical Guides of Contour & Contacts
10) Amalgam structure, Amalgam Restorations Application Techniques
11) Isolation
12) Cavity preparation principles in composite restorations
13) Adhesion
14) Structure of composite resin materials
15) Posterior Composite Restorations-1
16) Posterior Composite Restorations-2
17) Polimerization and Light Curing Instruments
18) Finishing and polishing in composite restorations
19) Anterior Composite Restorations
20) Common Mistakes in Composite Restorations
21) Ergonomics
22) Glass Ionomer Restorations
23) Cavity Preparation Principles in Indirect Metal Restorations
24) Material Properties-1
25) Cavity Preparation Principles in Indirect Tooth Colored Restorations
26) Material Properties-2
27) Repairment Procedures
28) Minimal Invasive Dentistry
Diğer Kaynaklar: ** Roberson T.M., Heymann H.O., Swift E. Jr. Sturdevant’s Art and science of Operative Dentistry, Elsevier, Mosby (6. Edition), St.Louis, Elsevier, 2013.
** Anand Sherwood, Jaypee. Essentials of Operative Dentistry I., 2009
** Anusavice S., Rawls.Phillips’ Science Dental Materials, Elsevier, St.Louis, 2013.
** Hilton Thomas J., Ferracan JL, Broome JC. Summitt's Fundamentals of Operative Dentistry, Quintessence, 2013.
** Brenna F., Restorative Dentistry, Italian Academy of Conservative Dentistry, Elsevier, 2009.
** Craig's Restorative Dental Materials, Editör: Ronald Sakaguchi, Elsevier, 2019.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program Kazanımları
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir. 3
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir. 3 3 3 3 3
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir. 3 3 3 3 3
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. 3 3 3 3
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir. 3 3 3 3
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir.
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular.
8) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür.
9) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır. 3
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir. 3
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur.
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. 3
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar.
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular. 3
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir. 3
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. 3
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar. 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 28 56
Laboratuvar
Uygulama 28 84
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 28 84
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 28 28
ARA SINAV (Vize) 2 10
Genel Sınava Hazırlanma 28 56
GENEL SINAV (Final) 1 5
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 323
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 10