PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 944
Ders İsmi: Girişimcilik ve Yeni Nesil İş Modelleri
Ders Yarıyılı: 7. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Ecehan ERSÖZ

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Ders kapsamında öğrencilerin kendilerindeki girişimcilik özelliklerini keşfetmelerini, hangi kişisel beceri ve yetkinliklere sahip olmaları ve ya geliştirmeleri gerektiğinin bilincinde olmalarını, bir iş kurmak için gereken kaynakların neler olduğunu, bu kaynakların nasıl yönetileceğini, yeni bir iş fikrinin nasıl geliştirileceğini ve bu fikre dair iş modelinin nasıl hazırlanacağını öğrenmelerini ve öğrendikleri bilgileri kendi seçecekleri bir iş fikri üzerinde projelendirmelerini amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Ders, hem ileride kendi işini kurmak isteyen, hem de ileride çalışacakları kurumlara iş fırsatı yaratacak katma değerli fikirler üretmelerini hedeflemektedirDers kapsamında girişimcilik ekosisteminin bileşenleri, yaratıcı düşünceyi geliştirme yöntemleri, yeni iş fikri bulma, iş fikrinin iş modelinin tanımlanması ve iş planı hazırlanması konuları aktarılacaktır.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Girişimciliğin bileşenlerine, gerekliliklerine, girişimci olmak için sahip olunması gereken kriterlerin bilincinde olarak kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. 2. İlham veren başarılı girişimcilik hikayelerindeki girişimcilere dair özellikleri keşfeder, motivasyonunu nasıl geliştirebileceğini öğrenir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Yaratıcı bir iş fikri geliştirmek için kullanılması gereken yöntemleri öğrenir. 2. Bir girişimi oluşturan bileşenler nelerdir ve uyumlu bir şekilde nasıl yönetilir bilgi sahibi olur. Örnek bir proje üzerinde bu bileşenleri uygulamalı olarak tasarlar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. İş süreçlerine stratejik ve planlı yaklaşmayı, farklı kriterli değerlendirmeyi ve bu doğrultuda alternatifler geliştirmeyi öğrenir. 2. Girişimcilik ekosistemine dair bilgi sahibi olur. 3. İş fikri ve modeli geliştirme sürecini öğrenir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Derse giriş ve tanıtım
2) Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar
3) Türkiye’de ve Dünyada girişimciliğin gelişimi
4) Girişimci Olma Süreci
5) Girişimcilik Türleri ve Girişimcilik Kültürü
6) Başarılı Girişimcilik Öyküleri
7) Girişimci Özelliklerinin Tespiti: Kendini Doğru Tanımak ve Vizyon Geliştirmek
8) Yeni İş Fikri Bulma ve Yaratıcı Düşünce Yöntemleri
9) Tasarım Odaklı Düşünme
10) İş Modeli Kanvası ve Bileşenleri
11) Yeni Nesil Teknolojiler
12) Girişimcilik ve İkna
13) İş Planı Bölümleri
14) İş Planı Bölümleri
Diğer Kaynaklar: Ders Notları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar % 0
Final % 0
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 0
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 0
Toplam % 0