PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSİ 214
Ders İsmi: Gelişim Sürecinde Davranış
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Aylin İpek Timur

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Gelişimsel psikopatolojiler hakkında değerlendirme yapmak.
Dersin Hedefi: Gelişimsel psikopatoloji alanının temel kabullerini ve bakış açısını anlamak. Bu çerçevede farklı ruhsal
bozuklukların gelişimsel temellerini, farklı gelişimsel bozuklukların etiyolojisini açıklamak. Farklı
patolojilerin etiyoloji, epidemiyoloji ve tanı bilgilerine hakim olmak.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Çocuk ruh sağlığı tanımını açıklar. Çocuk ruh sağlığı önemini açıklar. Çocuk ruh sağlığı kavramının tarihsel gelişimini açıklar. Çocuk ruh sağlığı üzerinde etkili faktörleri listeler ve açıklar.
  2) Aile kavramını açıklar. Aile tiplerini ve çocuk üzerindeki etkilerini açıklar. Aile içi sağlıksız ilişkilerin çocuk üzerindeki etkilerini listeler.
  3) Ana baba tutumlarını listeler. Ruh sağlığı ve ana baba tutumları arasındaki ilişkiyi açıklar. Sağlıklı ana baba tutumlarını ve özelliklerini açıklar. Sağlıksız ana baba tutumları ve özelliklerini açıklar.
  4) Anlıksal Yetersizlik DSM – 5 tanı ölçütlerini listeler IQ skalasını hatırlar Hafif – orta – ağır anlıksal yetersizlik özelliklerini listeler Anlıksal yetersizlik risk etmenlerini açıklar. Anlıksal yetersizlik ayırıcı ve eş tanıları listeler. Tedavisinde kullanılan yöntemleri hatırlar.
  5) Otizm ve ilişkili bozuklukları listeler. Otizm DSM – 5 kriterlerini listeler. Otizm etiyolojisi, epidemiyolojisini açıklar. Otizm eştanı ve ayırıcı tanıları listeler. Asperger bozukluğunu açıklar. Çocukluğun Dezintegratif bozukluğunu / Heller Sendromu açıklar. Rett sendromunu açıklar. Tedavisinde kullanılan yöntemleri hatırlar.
  6) Kekemelik DSM-5 kriterlerini listeler. Kekemelik etiyoloji ve epidemiyolojisini açıklar. Kekemelik eş tanı ve ayırıcı tanıları listeler. Tedavisinde kullanılan yöntemleri hatırlar. Özel Öğrenme Güçlüğü DSM-5 kriterlerini listeler. Etiyoloji ve epidemiyolojisini açıklar. Eş tanı ve ayırıcı tanıları listeler. Tedavisinde kullanılan yöntemleri hatırlar.
  7) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite DSM – 5 tanı kriterlerini listeler DEHB etiyoloji ve epidemiyolojisini açıklar. DEHB eş tanı ve ayırıcı tanıları listeler. Tedavisinde kullanılan yöntemleri hatırlar.
  8) Evlilik ve boşanma kavramlarını açıklar. Boşanma nedenlerini listeler. Boşanma nedenlerini analiz eder. Boşanma sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri analiz eder. Boşanma sürecinde aileye verilecek danışmanlık becerilerini uygular.
  9) Kardeş ilişki stillerini listeler. Kardeş geçimsizliği kavramını açıklar. Kardeş kıskançlığı kavramını ve nedenlerini açıklar. Kardeş kıskançlığında etkili ana baba tutumlarını açıklar. Kardeş kıskançlığı danışmanlığında etkili önerileri uygular.
  10) Çocuklarda tuvalet alışkanlığı gelişimini açıklar. Çocuklarda dışa atım bozukluklarını sıralar. Çocuklarda enürezis bozukluğunu, etiyolojisini, epidemiyolojisini, alt tiplerini, eş tanıları, ayırıcı tanıları ve tedavilerini açıklar. Çocuklarda enkoprezis bozukluğunu, etiyolojisini, epidemiyolojisini, alt tiplerini, eş tanıları, ayırıcı tanıları ve tedavilerini açıklar.
  11) Davranış bozukluğu tanımını açıklar. Davranış bozukluğu ve duygusal tepki ayrımını bilir. Davranış bozukluklarının nedenlerini açıklar. Çocuklarda korku – gece korkusu ve okul fobisi davranış bozukluklarının nedenleri ve çözüm yollarını listeler.
  12) Çocuklarda normal gelişim sürecinde tırnak yeme, parmak emme ve yalan söyleme davranışlarını açıklar. Patolojik tırnak emme, parmak emme, yalan söyleme davranışlarının nedenlerini ve çözüm yollarını listeler.
  13) Çocuklarda mülkiyet kavramını açıklar. Çocuklarda çalma davranışının sebeplerini açıklar. Çocuklarda çalma davranışına yönelik tedavi yöntemleri ve önerileri listeler. Çocukluk çağı mastürbasyon özelliklerini açıklar. Çocukluk çağı mastürbasyonu nedenleri ve çözüm yollarını listeler. Çocuklarda öfke ve saldırganlık davranışının nedenlerini açıklar. Çocuklarda öfke ve saldırganlık davranışı ile ilgili çözüm ve tedavi önerilerini sıralar.
  14) Depresyon bozukluklarını listeler. Depresyon DSM-5 kriterlerini listeler. Depresyonun çocuk ve ergenlerde klinik görünümünü yetişkinlerde depresyon görünümü ile karşılaştırır. Tedavi yöntemlerini sıralar.
  15) Obsesif ve kompülsif bozuklukları listeler. OKB DSM-5 kriterlerini listeler. OKB yetişkin ve çocuk klinik görünümleri arasındaki farkları karşılaştırır. Tedavi yöntemlerini sıralar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
2) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Aile Yapısı ve Önemi
3) Ana Baba Tutumları ve Ruh Sağlığı
4) Anlıksal Yetersizlik
5) Otizm ve İlişkili Bozukluklar
6) Kekemelik - Özel Öğrenme Güçlüğü
7) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
8) Boşanma ve Çocuk
9) Kardeş İlişkileri ve Çocuk
10) Enürezis ve Enkoprezis Bozuklukları
11) Çocuk ve Ergenlerde Görülen Obsessif Kompulsif Bozukluk
11) Davranım Bozuklukları I
12) Davranım Bozuklukları II
13) Davranım Bozuklukları III
14) Çocuklarda Depresyon
15) Çocuklarda Obsesif Kompülsif Bozukluklar
Diğer Kaynaklar: 1. APA (2014). DSM – 5 Tanı Ölçütleri El Kitabı. Kekimler Yayın Birliği, Ankara.
2. Çöpür, M. (2019). Çocuk Ruh Sağlığı. Nobel Yayınları, Ankara.
3. Austin, V.L., Sciarra, D.T. (2015). Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar. Nobel Yayınları, Ankara
4. Özel Özcan, Ö. (2019). Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. İnönü Üniversitesi Yayınları (Genişletilmiş İkinci Baskı), Malatya.
5. Başal, H.A. (2021). Çocuk Ruh Sağlığı. Ekin Yayınları, Bursa.
6. Arkar, H. (2020). Çocukluk Çağı Ruhsal Bozukluklar ve Bilişsel Davranışçı Terapiler. Nobel Yayınları, Ankara.
7. Yavuzer, H. (2018). Çocuğu Tanımak ve Anlamak. Remzi Kitabevi, İstanbul.
8. Yavuzer, H. (2015) Gençleri Anlamak. Remzi Kitabevi, İstanbul.
9. Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar, Vance L. Austin Daniel T. Sciarra
10. Çocuk ve Ergende Ruh Sağlığı, Rasim Bakırcıoğlu, Anı Yayıncılık, 2010

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 10 % 20
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 120
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 120

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 16 48
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 16 32
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma 13 13
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 4 8
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 14
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 124
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 4