PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSİ 211
Ders İsmi: Öğrenme Psikolojisi-I
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Birgül Sena MAYDA

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: 1- Bu dersin temel amacı öğrenmenin doğasını, öğrenmeyi etkileyen faktörleri, öğrenme süreçlerini, öğrenme teorilerini ve öğrenme psikolojisini öğretmektir.

2- Öğrenme mekanizmaları ve kavramlarının psikoloji veya diğer sosyal bilimlerdeki kullanımlarını tanımlayabilmek için gerekli alt yapıyı kazandırmaktır.
Dersin Hedefi: Öğrenme Psikolojisi alanına hakim olabilme, öğrenme psikolojisine dair kuramsal bakış açısı kazanmak. Konular arasında klasik koşullanma, araçsal koşullanma, kaçınma ve cezalandırma, pekiştirme ve seçim davranışı, öğrenilmiş çaresizlik vb. yer alır.
Baştan sona odak noktası, hayvan öğrenimi alanını tanımlayan teoriler ve ampirik bulgular olacaktır. Öğrenme teorisinin kendi hayatımızın günlük zorluklarına uygulanması da vurgulanacaktır.

Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Öğrenciler, öğrenmenin ve öğrenme psikolojisinin konularını kavrar ve aynı zamanda öğrenme teorilerini bilir.
  2) İnsan davranış ve bilişsel süreçlerini tanımlayabilme ve açıklayabilme.
  3) Öğrenciler, öğrenme model ve kuramları karşılaştırır.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) İnsan davranış ve bilişsel süreçlerini tanımlayabilme ve açıklayabilme
  2) Gerçek yaşam olayları hakkında teorik bilgileri uygulayabilme.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Öğrenmeye ilişkin güncel araştırmaları takip eder.
  2) Öğrenciler, öğrenme sürecini tartışabilirler.
  3) Öğrenme ve motivasyon arasındaki ilişkiyi açıklar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Derse Giriş
2) Öğrenme Nedir? Öğrenme Yaklaşımları
3) Araştırmalarda Denek Hayvanlardan Yararlanılması – Modal Davranış Örüntüsü [ Modal Action Patterns (MAPs)]
4) Ortaya Çıkan Davranış, Alışkanlık, Duyarlılık
5) Klasik Koşullanma – Temeller
6) Klasik Koşullanma – Mekanizmalar
7) Genel Tekrar
8) Vize Sınavı
9) Araçsal Koşullanma (Edimsel Koşullanma) - Temeller
10) Pekiştirme Düzenleri ve Seçim Davranışı
11) Araçsal Koşullanma (Edimsel Koşullanma): Motivasyon Mekanizmaları
12) Araçsal Koşullanma (Edimsel Koşullanma): Motivasyon Mekanizmaları
13) Öğrenilmiş Çaresizlik, Kontrol Odağı
14) Uyarıcı Kontrolü ve Davranışın Sönmesi
Diğer Kaynaklar: Ormrod, J. E. (2018). Öğrenme psikolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Cüceloğlu, D. (1996). İnsan Ve Davranışı; İstanbul: Remzi Kitabevi.

Domjan, M. (2015). The principles of learning and behavior (7th Edition). Stanford, CT: Cengage Learning.

Mazur, J.E (2017). Learning and Behavior (8th Edition). New York, NY.

Learning and memory: an integrative approach,D.A. Lieberman, Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 2004.* Selected articles from:

Hock, R.R. (2009). Forty studies that changed psychology: Explorations into the history of psychological research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Learning, Inc

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

6

3

4

5

7

8

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 13 39
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik 8 16
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası 7 21
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 11 22
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 8 16
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 158
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5