PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSİ 124
Ders İsmi: Sosyoloji
Ders Yarıyılı: 2. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nezihe Gümüş

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencileri, alanda daha sonra yapacakları çalışmalara hazırlayacak temel sosyolojik kavramlar ve araştırma yöntemleri ile tanıştırmak.
Dersin Hedefi: Sosyoloji ile ilgili kuramsal bilgi edinme, toplumsal olaylar, kurumlar, ve olgular hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışı ve tarihsel gelişim süreci üzerinde bilgi sahibi olur. 2)Sosyolojik araştırma süreçlerinde kullanılan veri toplama ve analiz etme yöntemlerini tanımlar. 3)Toplumsal süreçleri organize eden ve toplumun fonksiyonlarını yerine getirmesine imkan veren yapının işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 4)Sınıf, ırk, etnisite ve toplumsal cinsiyet gibi toplumsal tabakalaşmanın farklı boyutları konusunda sosyolojik bilgi sahibi olur.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Toplumsal gruplar, eylem ve akımların farklı biçimleri ve söz konusu faktörlerin toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerini analiz eder. 2)Sosyoloji alanında edindiği bilgiler ile eleştirel bir yaklaşım sahibi olur. 3)Sosyoloji alanında edindiği bilgilerle etik değerlere uygun davranma bilinci kazanır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sosyalleşme sürecinin bireyin kişilik gelişimi üzerindeki etkileri konusunda sosyolojik bir anlayış geliştirir. 2)Sosyoloji ile ilgili kuramsal bilgi edinerek, toplumsal olayları, kurumları, ve olguları sosyolojik bakış açısıyla analiz eder ve değerlendirir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Dersin sunumu, kapsamı ve gereklilikleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi
2) Sosyolojik bakış açısı; insanları ve toplumu incelemek, kuramlar ve kuramsal bakış açısı
3) Sosyolojinin kurucuları, sosyolojide kuramsal gelenekler, Sosyoloji ne işe yarar
4) Sosyolojik araştırma nasıl yapılır; Sosyoloji bilimsel midir? Araştırma süreci
5) Araştırma yöntemleri aracılığıyla sosyolojik cevaplar, Etnografya, karşılaştırmalı araştırma
6) Kuramlar ve bakış açıları; Pozitivizm ve toplumsal evrim, Karl Marx; kapitalist devrim
7) Emile Durkheim; toplumsal gerçeklik düzeyi, Max Weber; kapitalim ve din
8) Toplumsal yapı ve insan unsuru, uzlaşmaya karşı çatışma
9) Feminizm ve erkek akım sosyoloji
10) Tabakalaşma ve Toplumsal sınıf
11) Tabakalaşma ve Toplumsal sınıf
12) Toplumsal cinsiyet ve cinsellik
13) Irk, etnik kimlik ve göç
14) Genel Tekrar
Diğer Kaynaklar: Giddens, A. (2016). Sosyoloji,(çev: Cemal Güzel). Kırmızı Yayınları, İstanbul.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 2
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 38
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 15 45
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 42
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma 3 15
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 8 24
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 42
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 170
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5