PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TDL 111
Ders İsmi: Türk Dili-I
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Handan AKIN

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencilerin Türk dilinin imla ve noktalamasına hakim duruma gelmelerini sağlamak,
Öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak düzgün ve anlaşılır bir biçimde ifade etmelerini sağlamak,
Öğrencilerin okuduğunu anlama, anladığını yorumlama ve ifade etme, bir metin ya da konu üzerinde düşünme ve sorgulama yetisi edinmelerini sağlamak,
Öğrencilerin Türk dilinin tarihi, yapı ve anlam özellikleri gibi hususlar üzerinde bilgi edinmelerini sağlamak.
Dersin Hedefi: Türk dilinin yapı ve anlam özelliklerini belirtebilmek,
Türk dilini imla ve noktalamasına uygun yazabilmek,
Türk dili ile yazılı ve sözlü olarak kendilerini ifade edebilmek, okuyup dinledikleri bir metin üzerinde yorum yapabilmek.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Dilin tanımını yapabilir.
  2) Dil ailelerini ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini bilir.
  3) Türklerin kullandıkları alfabeleri sıralar.
  4) Türkçenin ses özelliklerini açıklar.
  5) Türkçenin ses, şekil, imla ve noktalama özelliklerine hakim olur.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Türkçenin imla ve noktalamasına uygun yazabilme
  2) Türkçe kelimeler arasındaki anlam farklılıklarını kavrayabilme
  3) Farklı anlam düzeyindeki kelimeler arasında bağ kurabilme
  4) Farklı anlam ve yapılarda cümle oluşturabilme
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Yaratıcı ve sorgulayıcı olma, eleştirel düşünme
  2) Toplumsal duyarlılık sahibi, öz değerlerine ve farklılıklara saygılı olma
  3) Takım hâlinde çalışabilme ve zamanı etkili kullanabilme
  4) Etik kurallara uyma

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Dil (Dilin Tanımı, Dillerin Doğuşuyla ilgili Kuramlar)
2) Dil (Bilimsel Bakımdan Dilin Özellikleri, Dil Türleri)
3) Kültür, Dil-Kültür ilişkisi, Medeniyet
4) İletişim, Dil-İletişim İlişkisi, Etkili iletişimin Yolları
5) Dil Aileleri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türklerin Kullandıkları Alfabeler
6) Türkiye Türkçesinin Evreleri, Türkçenin Sadeleşmesi
7) Türkçenin Ses Özellikleri
8) Türkçede Ses Olayları
9) Dilekçe Yazımı, Türkçenin Söz Varlığı
10) Sözcükte Anlam
11) Cümlede Anlam, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri
12) İmla (Yazım) Kuralları
13) Noktalama İşaretleri
14) Türkçenin Güncel Sorunları
Diğer Kaynaklar: Çotuksöken, Y. (2008). Uygulamalı Türk Dili Dersleri, Cilt 1, İstanbul: Papatya Yay.
Çotuksöken, Y. (2008). Uygulamalı Türk Dili Dersleri, Cilt 2, İstanbul: Papatya Yay.
Ergin, M. (2009). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay.
Eker, S. (2002). Çağdaş Türk Dili, İstanbul: Grafiker Yay.
Göksel, A. and Kerslake, C. (2010). Turkish: An Essential Grammar, London: Routledge.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 1 % 40
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 140
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 80
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 140

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 2 4
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 14
ARA SINAV (Vize) 1 2
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 2
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 78
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2