SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO101
Ders İsmi: İletişim Becerileri
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 1 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğretim Görevlisi Cansu Arısoy Gedik

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bireylerin kendileriyle ve toplumla barışık, mutlu yaşayabilmeleri için temel yaşam becerilerini kazandırmak.
Dersin Hedefi: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda gerekli olan kavramsal bilgi, anlayış, teknik ve bunları gündelik hayata uygulama becerisi kazandırmak. Yaratıcı, sorgulayan, farklı durumlara ve sosyal rollere uyum sağlayan, takım halinde çalışabilen bireyler olmak.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) İletişim süreçlerini tanıyarak iletişim kavramlarını tartışır.
  2) Günlük yaşamda iletişimin ilkelerini analiz eder.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Kendini ve çevresini tanıyarak, kişilerarası iletişimi anlamlandırır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) İletişimin ilkelerini ikili ilişkilerde kullanır.
  2) Kişilerarası iletişim çatışmalarının çözüm yöntemlerini gündelik yaşama uygular.
  3) İletişim araçlarının mesleki önemini değerlendirir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Derse Giriş ve İletişimin Tanımı
2) Etkili İletişim Kavramı ve Süreci
3) Etkili İletişimin Önündeki Engeller
4) Dinleme Becerisi
5) Empati Becerisi ve Empatik İletişim
6) Tutumlar ve Sosyal Etkiler
7) İletişim ve İkna
8) Sözsüz İletişim Becerileri
9) İnce yetenekler ve Etkili Sunum Becerileri
10) Beden Dili
11) Kişisel Alan ve Mekân Kullanımı
12) Dokunma Yoluyla İletişim
13) Göz Teması ve Kroksemi
14) Sosyal Yaşamda Davranış Kuralları
Diğer Kaynaklar: A. Temel Okuma: Gürüz, Demet (2018) İletişim Becerileri, Anlamak, Anlatmak, Anlaşmak. Nobel Yayınevi.
• Ders konusu ile alakalı olan tezler, raporlar, medya metinleri.
B. Ek Okuma: Cüceloğlu, Doğan (2019) İletişim Donanımları: Keşke'siz Bir Yaşam İçin. Remzi Kitabevi

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

1

2

3

4

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 14
Laboratuvar 14 14
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj 1 2
Alan Çalışması 1 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası 2 4
Rol Oynama + Dramatize Etme 4 8
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 14 28
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 7 7
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 14 28
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 109
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3