SOSYAL HIZMET (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Prof. Dr. Uğur TEKİN
Program Koordinatörü
E-posta: ugur.tekin@kent.edu.tr
Telefon:

PROGRAMIN AMACI:

Sosyal Hizmet Programının amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışacak, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlayacak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyacak meslek elemanları yetiştirmektir.

KAZANILAN DERECE:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Sosyal Hizmet (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi verilir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Lisansüstü program başvuru ölçütleri her akademik yıl ilgili enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili enstitü kurulunun onayı ile Üniversite senatosu tarafından belirlenir. Lisansüstü programlara yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların başvuru, kabul, kayıt ve başvuru değerlendirmesi Senatonun belirlediği esaslara göre gerçekleştirilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI:

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
1- Tezsiz yüksek lisans programı; 70 AKTS ve 30 krediye denk gelecek
şekilde ve en az 10 ders ve bitirme projesinden az olmamak koşuluyla, enstitü ana bilim dalı/enstitü anasanat dalı başkanlığının öngördüğü dersler ile bitirme projesinden oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans öğrenim türünde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
2-Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç,
kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
3-Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için 2,50 olması gerekir.
4-Öğrenciler ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla
yükümlüdür.
5-Tezsiz yüksek lisans programı en az iki, en fazla üç yarıyılda tamamlanabilir.
6-Azami süre sonunda kredi yükünü ve bitirme projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
7-Mezuniyet için gerekli kredi ve not ortalaması şartlarını sağlaması ve bitirme projesinin başarılı bulunması durumunda öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI:

Önceki süreçte alınan dersin içeriğinin, Kent Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

PROGRAM YETERLİLİĞİ:

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

Tezsiz yüksek lisans programı en az 10 ders ve bitirme projesini almak koşuluyla 70 AKTS ve 30 krediyi tamamlamayı gerektirmektedir.
Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre üç yarıyıldır. Azami süre sonunda kredi yükünü ve bitirme projesi dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için GNO’sunun en az 2,50
olması gerekir. Öğrenciler ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili
devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistemde Karşılığı Dörtlük Sistem Puanı
Pekiyi AA 90 – 100 4,00
İyi – Pekiyi BA 80 – 89 3,50
İyi BB 70 – 79 3,00
Orta – İyi CB 60 – 69 2,50
Orta CC 50 – 59 2,00
Başarısız FF 00 – 49 0,00
Final Sınavına Girmedi FG - -
Bütünleme Sınavına Girmedi BG - -
Devamsızlık Sebebiyle Başarısız DZ - -

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ: