İŞLETME YÖNETIMI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Prof. Dr. Öcal USTA
Program Koordinatörü
E-posta: ocal.usta@kent.edu.tr
Telefon:

PROGRAMIN AMACI:

Programının temel amacı bu alanda adayların elde ettikleri teorik bilgi ve deneyimin niteliğini arttırmak ve tüm ilgili becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Program, bu alandaki güncel içerikli kuramsal derslerin yanı sıra öğrencilerin sahip olduğu uygulama bakış açısını da zenginleştirmeyi amaçlayan derslerden oluşmaktadır.

İşletme yönetimi alanındaki temel ve güncel teorik içerikli dersler yanında öğrencilere uygulama bakış açısı kazandırmayı amaçlayan derslerden oluşmaktadır. Derslerin yürütülmesinde örnek olay çözümlemesi ve araştırma boyutları öne çıkmaktadır.

KAZANILAN DERECE:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme Yönetimi (Tezli) alanında Yüksek Lisans Derecesi verilir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

MEZUNİYET KOŞULLARI:

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:

Tezli yüksek lisans programı en az 60 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten ve kredisiz seminer dersinden ve bununla birlikte en az 60 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşur. Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi ve mezun olması için GNO’su 2,50’den az olamaz.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI:

(1) Üniversitedeki bir enstitü anabilim dalı/enstitü anasanat dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık hariç en az, bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla başvurabilir.

(2) Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapmak isteyenlerin, enstitüye kabul edilebilmeleri için öğrencinin ilk girdiği enstitüde en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş, aldığı bütün derslerin her birinden başarılı olmuş ve yatay geçiş yapmak istediği lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını yerine getirmiş olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına başvuru yapabilir, başvuruda puan sıralamasında belirlenen kontenjan içerisinde yer aldıkları takdirde tezli yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanırlar. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(3) Üniversitenin enstitü ve anabilim dalları arasındaki yatay geçişler ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişler için de aynı koşullar aranır.

(4) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin ilgili lisansüstü programa sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu öğrencilerin programlardan almış ve başarmış oldukları derslerin eşdeğerliği konusundaki değerlendirmeler ilgili anabilim dalı başkanlığınca atanan bir kurul tarafından yapılır.

PROGRAM YETERLİLİĞİ:

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olarak profesyonel, yasal ve etik ilkeleri anlayabilmek ve uygulayabilmek.
2) Sosyal ve mesleki ilişkileri anlayabilmek ve yönetebilmek.
3) İşletmecilik alanında en güncel bilgileri içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel kaynaklar aracılığıyla ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak ve bu sayede bir işletmeyi kendi çevresi içinde değerlendirebilmek.
4) İşletmeciliğin temel kavramlarını ve fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavramak ve analiz etmek.
5) İşletmecilik ile ilgili güncel ve gelişen eğilimleri mesleki İngilizce yeterliliğine sahip olarak izleyebilmek.
6) Meslek alanı ile ilgili konuları tüm yönleriyle kavrayabilmek.
7) Uygulamada karşılaşılan sorunları çözebilmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
8) Disiplinlerarası düşünebilmek ve etkili takım çalışmaları gerçekleştirebilmek.
9) Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek.
10) Kazanılan yaşam boyu öğrenme ve kendi kendine öğrenme becerisi ile öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve bunun giderilmesine yönelik ileri düzeyde çalışmalar sürdürebilmek.
11) Ekonomide iş fırsatlarını görebilmek, doğru şekilde yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
12) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini nitel ve nicel verilerle desteklenmiş sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
13) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
14) Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

Tezli yüksek lisans programı en az 60 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten ve kredisiz seminer dersinden ve bununla birlikte en az 60 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşur. Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi ve mezun olması için GNO’su 2,50’den az olamaz.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Kredili derslerden başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi Harf Notu 100’lük Sistemde Karşılığı Dörtlük Sistem Puanı

Pekiyi AA 90 – 100 4,00

İyi – Pekiyi BA 80 – 89 3,50

İyi BB 70 – 79 3,00

Orta – İyi CB 60 – 69 2,50

Orta CC 50 – 59 2,00

Başarısız FF 00 – 49 0,00

Final Sınavına Girmedi FG - -

Bütünleme Sınavına Girmedi BG - -

Devamsızlık Sebebiyle Başarısız DZ - -

(2) Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi ve yüksek lisans tezi, tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projesi dersi, sanatta yeterlilik ve doktora programlarında seminer dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve doktora tezi ve sanatta yeterlik eseri başarı durumunu gösterir not dağılımı ve harf karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi Başarı Notu
Başarılı S
Başarısız F

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ:

34 - İşletme ve Yönetim Bilimleri

İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı, özel sektör ve kamu sektörüne yönelik, işletme ve yönetim fonksiyonlarının tamamına ilişkin istihdam alanlarına ilişkin mesleğe (sektöre) yönelik alanları kapsamaktadır. Temel alandaki ön lisans programlarında doğrudan sektöre (mesleğe) yönelik işgücü hazırlamak söz konusu iken, lisans programları mezunları da sektöre ilişkin insan kaynağı ve yönetici adayları olarak hazırlanabileceği gibi, işletme ve yönetim bilimlerinin bütün uzmanlık alanlarında, yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, denetim, insan kaynakları yönetimi, kamu yönetimi ve siyaset bilimi gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora dereceleri alabilir. Bu temel alanda ISCED kodlarına göre yer alan programların Türkiye yükseköğretim kurumlarında mevcut programlarıyla önemli oranda uyumundan söz edilebilir. En aykırı farklılık gibi görünen hususun, Halkla İlişkiler programının Türkiye’deki uygulamada İletişim Bilimleri temel alanı altında yer alıyor olmasıdır. İşletme ve Yönetim Bilimleri temel alanındaki programların hemen tamamında mesleğe ve yükseköğretime ilişkin çalışma fırsatı bulunduğu düşünülmekte olup, bu nedenle hem yükseköğretime hem de mesleğe ilişkin yeterlilikler belirlenmeye çalışılmıştır.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
34 - İşletme ve Yönetim Bilimleri
Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2 2
Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3 3
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3 3
4