GASTRONOMI VE MUTFAK SANATLARI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Doç. Dr. Burak MİL
Bölüm Başkanı
E-posta: burak.mil@kent.edu.tr
Telefon:

PROGRAMIN AMACI:

Gastronomi ve mutfak sanatları alanında nitelikli personel yetiştirmek.

KAZANILAN DERECE:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) alanında Lisans Derecesi verilir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Öğrencinin ortaöğretim mezuniyetinin olması ve YKS sınavında ilgili alanda yeterli puanı alması gerekmektedir.

MEZUNİYET KOŞULLARI:

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması, söz konusu programda asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bunun yanında, bölümün staj zorunluluğu olduğu için, öğrencinin stajını tamamlamış olması gerekmektedir.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI:

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki Lisans programlarına yerleştirilebilirler. Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında; Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Yine aynı esaslar doğrultusunda, öğrencilerin gerekli koşulları sağlamaları halinde Çift Anadal ve Yandal Programlarına kayıt hakkı bulunmaktadır.

PROGRAM YETERLİLİĞİ:

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Gastronomi alanındaki eğitim kaynaklarını ve mutfak araç gereçlerini tanır.
2) Bir yiyecek-içecek işletmesindeki personelin çalışma alanlarını ve sorumluluklarını tanımlar.
3) Çalışma ortamındaki iş güvenliği kurallarını tanımlar.
4) Yemek pişirmenin ardında yatan fiziksel ve kimyasal olayları anlayarak kullandığı yöntemlerin gıda üzerindeki etkisini önceden bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
5) Yaratıcı menüler geliştirir
6) Yiyecek içecek sektöründe gerekli temel kuramsal bilgileri kullanarak kişiye özel menüler geliştirir.
7) Milli mutfak kültürünü tanıyarak tanıtımını yapar.
8) Mesleki etik ve sağlık kuralları çerçevesinde menüler tasarlar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
9) Mutfakta yemeğin reçetesinden sunumuna kadar her konuda sorumluluk alır.
10) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştir, bilgiyi etkin bir biçimde kullanır.
11) Türkçeyi doğru kullanarak anadiline hakim olur.
12) Ekip çalışması ve zaman yönetimi kavramlarını tanır.
13) Yemek pişirme tekniklerini geliştirir.
14) Gastronomi alanıyla ilgili bir işletmenin pazarlama ve maliyet analizi gibi iktisadi faaliyetlerini yürütür.

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir.
▪ AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür.
▪ Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu AKADEMİK ORTALAMA ile belirlenir.
▪ Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile final veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Öğrencinin mezun
olabilmesi için, ders programındaki asgari 120 AKTS kredisine sahip olan tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
▪ Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının toplanması sonucunda elde edilen nottur.
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”kapsamındadır

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ:

81 - Kişisel Hizmetler

Kişisel hizmetler alanı, ISCED sınıflandırmasına göre 8 kodlu genel alanlar kapsamındaki hizmetler grubunda, 81 kodlu temel alanı oluşturmaktadır. Kişisel hizmetler, bireyler veya bireylerin sahip olduğu nesneler için fayda sağlayan eylemleri, süreçleri, etkileşimleri ve faaliyetleri konu edinen disiplinleri ifade etmektedir. Günümüzde genel olarak hizmetler sektörü, özel olarak da kişisel hizmetler sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde gayri safi yurtiçi hasılanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve her geçen gün büyümektedir. Kişisel hizmetlerden yararlanan tüketicilerin aldıkları hizmetlerden memnun kalmaları ve sektörün büyümesi için kişisel hizmet veren bireylerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin çerçevesinin çizilmesi ve belirli standartlarda hizmet sunulması oldukça önemlidir.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
81 - Kişisel Hizmetler
Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2
3
4
5
6
7
Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
4
5
6
7
8
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
5
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3
4
5
6
7
8