DIŞ HEKIMLIĞI (İNGILIZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Prof. Dr. Halime Yegane GÜVEN
Bölüm Başkanı
E-posta: yegane.guven@kent.edu.tr
Telefon:

PROGRAMIN AMACI:

Diş hekimliği öğrencilerini özgür ve eleştirel bir ortamda çağdaş eğitim ve öğretim olanaklarıyla donatarak; sosyal farkındalıkları yüksek, etik kurallara bağlı, mesleki sorumluluklarını bilen, üst düzeyde bilgi ve uygulama becerilerine sahip, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden, toplumsal hizmet bilincine sahip yetkin mezunlar olacak şekilde eğitmektir.

KAZANILAN DERECE:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Diş Hekimliği (İngilizce) alanında Lisans Derecesi verilir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI:

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 300 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI:

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları
derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak,
yönetim kurulunca karara bağlanır.
Türk Yüksek Öğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve kurum içindeki geçişler Yüksek Öğretim
Kurumu’nun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleşmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi'nin
eğitim planında yer alan İngilizce dersi için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili
dersten muaf kabul edilmektedir.

PROGRAM YETERLİLİĞİ:

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Ağız ve diş sağlığına ilişkin normal, anormal ve patolojik yapıları ve işlevi derinlemesine öğrenir.
2) Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir.
3) Klinik aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
4) Öğrendiklerini bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular.
5) Bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilir.
6) Teşhise sistematik yaklaşım gösterebilir.
7) Doğru teşhis ve tedavi planı ile hastalar için optimum bakım uygular.
8) Dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasın da sorumluluk alır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
9) Diş hekimliği ile ilgili klinik ve araştırmaları bağımsız yürütür.
10) Rutin uygulamalarda ya da olağanüstü durumlarda tek başına sorumluluk alır, planlar ve yönetir.
11) Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur.
12) Kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır.
13) Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14) Toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini sağlar.
15) Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
16) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri takip eder, sözlü ve yazılı iletişim kurar.
17) Diş hekimliğinde girişimcilik, iş uygulamaları ve süreçleri ile yenilikçi teknoloji ilkesini uygular.
18) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluklarını bilir.
19) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir.
20) Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar.

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

▪ Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir.
▪ AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür.
▪ Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu AKADEMİK ORTALAMA ile belirlenir.
▪ Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile final veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Öğrencinin mezun olabilmesi için, ders programındaki asgari 300 AKTS kredisine sahip olan tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
▪ Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nden yararlanabilirsiniz.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

▪ Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının toplanması sonucunda elde edilen nottur.
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinden yararlanabilirsiniz. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenmekte ve “ders içerik bilgilerinde” yer almaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi lisans programın ön görülen öğrenme çıktılarının elde edilmesi için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğrenme çıktıları ile birlikte belirtilmiştir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemleri:
•Ara Sınav
•Final Sınavı
•Sözlü Sınav
•Kısa Sınav
•E-portfolyo
•Uygulamalı Sınavlar:
1. Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavları (NYKS/OSCE),
2. Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınavları (NYPS/OSPE),
3. Olgu Temelli Değerlendirme Sınavları (OTDS),
4. Ödev veya proje temelli değerlendirme (PTD).

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ:

72 - Sağlık

“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” dikkate alınarak, ülkede sağlık alanında hizmet üreten tüm birimlerin bir bütün olarak ele alınması ile bu alanda farklı seviyelerde görev alacak kişilerin eğitim hedeflerinin bilgi-beceri ve yetkinlikler düzeyinde saptanması gerçekleştirilmiştir.

TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2
3
Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
4
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
4
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
4
5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
5 5
6
7
8
9
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3
4
5
6
7
8
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bilgi
Kuramsal - Olgusal 1 1 Kuramsal - Olgusal
2
Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı 1 1 Bilişsel - Uygulamalı
2 2
3
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2 2
3 3
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
3 3
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2 2
3 3
4 4
5 5
6
7
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik
2 2
3
4
5
6
7
8
9
10