DIL VE KONUŞMA TERAPISI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Öğr.Gör. Nurcan ALPÜRAN KOCABIYIK
Bölüm Başkanı
E-posta: nurcan.alpuran@kent.edu.tr
Telefon:

PROGRAMIN AMACI:

Öğrencilerine ulusal ve uluslararası standartlarda, son teknoloji ve gelişmelerden yararlanarak eğitim, staj, uygulama ve araştırma faaliyetleri
sunmak ve mesleğini icra edebilecek yeterliği ve yetkinliği bulunan, bilimsel literatüre ve güncel bilgilere hakim, etik ve evrensel değerlere
sahip, kendine güvenen, üniversitesini ve ülkesini temsil edebilecek alanında uzman dil ve konuşma terapistleri yetiştirmektir.

KAZANILAN DERECE:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Dil ve Konuşma Terapisi alanında Lisans Derecesi verilir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Bu programa kayıt yaptırmak ve kabul edilmek için lise veya dengi bir eğitim kurumundan alınmış bir diplomaya sahip olmak, Yükseköğretim
Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih yapılabilmesi için gereken minimum puana sahip olmak ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS AYT
SAYISAL puan türünden bu programa tercih yapılıp tercihin kazanılmış olması gerekmektedir. Bu programa kayıt yaptırmak için öğrencinin bir
dil ve konuşma bozukluğunun olmaması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler İstanbul Kent Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen
başarı kriterlerine göre bölüme kabul edilmeye hak kazanırlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI:

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için programın müfredatında belirtilen tüm zorunlu derslerin ve stajların başarılı şekilde
tamamlanması gerekmektedir. Lisans derecesindeki programlar için belirlenen 240 AKTS kredisini tamamlanması ve genel not ortalamasının
4,00 üzerinden 2,00 veya üzerinde olması gerekmektedir.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI:

Öğrencinin önceki öğreniminde başarılı olduğu derslerden muaf olması veya intibak yapılması İstanbul Kent Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri
Yönergesi çerçevesinde AKTS kredilerinin, ders içeriklerinin ve dersten başarılı olma koşullarının uyumluluğunun sağlanması halinde Sağlık Bilimleri
Fakültesi tarafından sağlanabilmektedir.

PROGRAM YETERLİLİĞİ:

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) İletişim, dil, konuşma, ses, işitme ve yutma kavramlarını bilir ve ilgili süreçlerin gelişimsel, dilbilimsel, davranışsal ve biyomedikal açıdan teorik ve uygulamalı bilgisine sahiptir.
2) Dil, konuşma ve yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunun sağlanması için gerekli kuramsal ve uygulamaya yönelik güncel bilgiye sahiptir.
3) Yeterli mesleki terminolojiye sahiptir
4) Alanındaki bilimsel literatüre ve güncel gelişmelere ve bu gelişmelere ulaşma bilgisine hakimdir
5) Dil ve konuşma terapisi alanında güvenilir, geçerli ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
6) Dil, konuşma ve yutma bozuklukları hakkında toplumu bilgilendirir ve ilgili önleme çalışmaları yapar.
7) Dil, konuşma ve yutma bozuklukları hakkında bireylere, vakalara ve vakaların ailelere ve yakınlarına yönelik danışmanlık hizmeti verir.
8) Dil, konuşma ve yutma bozukluklarının uygun yöntemlere değerlendirmesini ve terapisini gerçekleştirir
9) Dil, konuşma ve yutma bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapisi sürecinde uygun araç ve cihazları kullanarak veri toplar, kayıtları not eder, yorumlamasını gerçekleştirir, sonuçları raporlandırır, terapi plan/programı hazırlar, uygular ve izlemesini gerçekleştirir.
10) Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili bilimsel araştırmaları yapar ve alanla ilgili bilimsel literatüre katkı sağlar.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
11) Dil ve konuşma terapisi alanında bağımsız/bireysel veya interdisipliner/multidisipliner bir ekip üyesi olarak ilgili süreç ve faaliyetlerde sorumluluk alarak süreçleri izler, yönetir ve sorunlarla karşılaşıldığında kanıta dayalı bilgi ve uygulamalar kapsamında çözüm yolları geliştirir.
12) Toplumun faydasını gözeterek toplum farkındalığını geliştirmek, koruyucu/önleyici çalışmalar yapmak ve sağlık politikalarını geliştirmek amacı ile gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi, araştırmaların yapılması ve projelerin oluşturulmasın görev alır.
13) İletişim, dil, konuşma, ses, işitme ve yutma süreçleri, bozuklukları, değerlendirilmesi ve terapisi ile ilgili değişen ve gelişen bilgileri takip eder ve bilimsel literatürü bu amaçla uygun şekilde kullanır.
14) Bir yabancı dili kullanarak uluslararası literatüre takip eder ve uluslararası gelişmelerden haberdar olur.
15) Yaşam boyu mesleki ve kişisel gelişimi ile ilgili eğitim, kurs, çalıştay, seminer ve kongre aktivitelerine katılarak kendini sürekli geliştirmeyi amaç edinir.
16) Dil ve konuşma terapisi veya danışmanlık hizmeti verilen bireyler ile yaş, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, eğitim düzeyi ve dil-konuşma bozukluğuna uygun şekilde iletişim kurar ve sosyal etkileşimi gerçekleştirir.
17) İnterdisipliner veya multidisipliner ekipte dil ve konuşma terapisi ve diğer alanlara yönelik uygulama, tartışma ve diğer çalışmalarda ekip arkadaşları ile uygun şekilde iletişim kurar.
18) İnsan hakları, bilimsel ve mesleki etik değerler, mesleki mevzuat ve yasalara uygun şekilde davranır ve mesleğini idame eder
19) Multidisipliner alanda bir ekip üyesi olarak diğer meslek elemanlarına dil ve konuşma terapisti mesleğini tanıtır ve dil ve konuşma terapisi dahil her mesleğin sınır ve yetkinliklerini gözeterek uygun ve etkili bir ekip çalışanı şeklinde davranır.
20) Çevreye duyarlı, yenilikçi, dürüst, araştırmacı karakteri ile topluma doğru örnek bir birey olur.

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma,
sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir.
▪ AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür.
▪ Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu AKADEMİK ORTALAMA ile belirlenir.
▪ Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile final veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Öğrencinin mezun
olabilmesi için, ders programındaki asgari 120 AKTS kredisine sahip olan tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
▪ Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının
toplanması sonucunda elde edilen nottur.
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği”kapsamındadır.

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ: