Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

PROGRAM BİLGİLERİ

Prof. Dr. BEHİÇ TANIL ESEMENLİ
Bölüm Başkanı
E-posta: behictanil.esemenli@kent.edu.tr
Telefon:

PROGRAMIN AMACI:

Çağdaş değerlendirme ve ölçüm yöntemlerini kullanan, hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını belirleyen, fizyoterapi ve
rehabilitasyon programlarını planlayan ve bizzat gerekli işlemleri yerine getiren sağlık profesyoneli yetiştirmektir.

KAZANILAN DERECE:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans Derecesi verilir.

KAYIT KABUL KOŞULLARI:

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında
(YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre
öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI:

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler
diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI:

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden
muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca
karara bağlanır.

PROGRAM YETERLİLİĞİ:

1 - Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili öğretim programları, rehabilitasyon programları, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme bilgisine sahiptir.
2 - Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecini, hastaların değerlendirerek hastaların ihtiyaçlarına özgü olarak planlar
2) Bireylerin klinik açıdan gelişimini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak, çok yönlü değerlendirir.
3) İnsan anatomisi, fizyolojisi, kinezyolojisi, biyomekanisi gibi konularda bilgi, beceri, ve tutum geliştirir, fizyoterapi ile ilişkilendirir.
3 - Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
1) Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
2) Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
3) Hayatı boyunca öğrenme ve araştırma ile ilgili olumlu tutum, davranış geliştirir.
4) Rehabilitasyon programını uyguladığı birey ile doğru iletişim becerisini kullanır
5) Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin olarak kullanır.
6) Rehabilitasyon programlarında gelişmeleri sağlamak amacıyla proje ve etkinlik planlar, uygular
7) Mesleki etik, hasta hakları ve insan haklarına uygun davranır
8) Alanı ile ilgili has ve sorumlulukları içeren mevzuatı bilir.

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI:

Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma,
sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir.
▪ AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür.
▪ Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu AKADEMİK ORTALAMA ile belirlenir.
▪ Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile final veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Öğrencinin mezun
olabilmesi için, ders programındaki asgari 120 AKTS kredisine sahip olan tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100
üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
▪ Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

▪ Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının
toplanması sonucunda elde edilen nottur.
▪ Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği”kapsamındadır.

TYYÇ-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİLENDİRİLMESİ:

Program Çıktıları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili öğretim programları, rehabilitasyon programları, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme bilgisine sahiptir.
1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Fizyoterapi ve rehabilitasyon sürecini, hastaların değerlendirerek hastaların ihtiyaçlarına özgü olarak planlar
2) Bireylerin klinik açıdan gelişimini, farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak, çok yönlü değerlendirir.
3) İnsan anatomisi, fizyolojisi, kinezyolojisi, biyomekanisi gibi konularda bilgi, beceri, ve tutum geliştirir, fizyoterapi ile ilişkilendirir.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir.
2) Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
1) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği
1) Hayatı boyunca öğrenme ve araştırma ile ilgili olumlu tutum, davranış geliştirir.
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3) Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Rehabilitasyon programını uyguladığı birey ile doğru iletişim becerisini kullanır
2) Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin olarak kullanır.
3) Rehabilitasyon programlarında gelişmeleri sağlamak amacıyla proje ve etkinlik planlar, uygular
1) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Mesleki etik, hasta hakları ve insan haklarına uygun davranır
2) Alanı ile ilgili has ve sorumlulukları içeren mevzuatı bilir.
1) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.