İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI (TEZSIZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAM YETERLİLİĞİ

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
1) 1-Sağlığı ve Güvenliği konularında ileri uygulamaları yapacak düzeyde genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir. 2-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır ve gerektiğinde bunları eleştirel bir yaklaşımla inceler ve adlandırır. 3-İş Sağlığı ve Güvenliği konularının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir ve edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir, yeni bilgiler oluşturabilir. 4-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular. 5-İş Sağlığı ve Güvenliği problemlerini çözmek için yöntem geliştirir ve bu yenilikçi yöntemleri uygular.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
2) 1-İş Sağlığı ve Güvenliği problemlerini çözmek için araştırmaları bağımsız olarak yürütür, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2-İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çok disiplinli takımlarda liderlik yapar. 3-İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının stratejik, politik, sosyal ve çevresel boyutlarını adlandırır.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
3) 1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır ve gerektiğinde bunları eleştirel bir yaklaşımla inceler ve adlandırır. 2-Verilerin toplanması, işlenmesi, kullanılması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. 3-Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.