KLINIK PSIKOLOJI (TEZLI)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

PROGRAMDA SUNULAN YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Tezli yüksek lisans programı en az 60 AKTS’den oluşan; 24 kredilik en az 8 dersten ve kredisiz seminer dersinden ve bununla birlikte en az 60 AKTS’lik tez çalışmasından olmak üzere toplam 120 AKTS’den oluşur. Bir öğrencibir yarıyılda en çok 15 kredilik derse yazılabilir. Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programında ders kredi yükünü tamamlamak için azami süre dört yarıyıldır. Dört yarıyıl içerisinde derslere ilişkin kredi yükünü tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Öğrenci; ilk iki yarıyılda ders kredi yükünü tamamlamak ve sonrasında
en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir. Azami süreler içerisinde gerekli koşulları yerine getiremeyen öğrencilerin Üniversite ile
ilişiği kesilir.
Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu süreler azami süreden sayılmaz.