BESLENME VE DIYETETIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: BES307
Ders İsmi: Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
Ders Yarıyılı: 5. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 1 4 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: BES101 - Beslenme İlkeleri-I | BES102 - Beslenme İlkeleri-II | BSL 214 - Beslenme İlkeleri I | BSL 222 - Beslenme İlkeleri II
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör Yağmur KAYA

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bireyin ve toplumun beslenme durumunun saptanmasında kullanılan yöntemleri ve beslenme durumunu tarama testlerini/araçlarını kullanarak hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumlarının saptanmasını öğretmek.
Dersin Hedefi: Toplum beslenmesi, toplum sağlığı diyetisyeni ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunun saptanması yöntemleri, Antropometrik ölçümler, Klinik belirtiler, Biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, Besin tüketim araştırmaları, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, vb., Beslenme durumunu tarama testleri/araçları, Antropometrik ölçümlerin uygulanması, Bireysel besin tüketim araştırmasınınuygulanması, değerlendirilmesi, rapor edilmesidir.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Toplum beslenmesi ve alan ile ilgili terimleri tanımlar ve toplum sağlığı diyetisyeni kavramını ve görevlerini açıklar.
  2) Besin tüketimi kayıt yöntemlerini tanımlar ve porsiyon miktarının doğru saptanmasını bilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Besin tüketim kayıtlarını uygular ve ilgili bilgisayar programlarını kullanır .
  2) Antropometrik ölçümler ve vücut bileşiminin değerlendirilmesini tanımlar ve uygular.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Besin ve beslenme rehberleri, diyet kalite indekslerini tanımlar.
  2) Enerji harcaması ve fiziksel aktivite durumunun saptanmasını bilir.
  3) Beslenme durumunun saptanması yöntemlerini (antropometrik ölçümler, klinik belirtiler, biyokimyasal ve biyofizik yöntemler, besin tüketim araştırmaları, sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları,vb) kavramlarını uygular ve yorumlar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Toplum beslenmesine genel bakış- tanımlar
2) Diyet kayıt yöntemleri
3) Porsiyon miktarının doğru saptanması
4) Besin tüketim kaydı alınması ve değerlendirilmesi
5) Besin ve beslenme rehberleri-Diyet kalite indeksileri- Tarama testleri
6) Anket formu hazırlanması ve rapor yazımı
7) Ara sınav
8) Antropometrik ölçümlerin uygulanması
9) Antropometrik ölçümlerin uygulanması
10) Vücut bileşiminin laboratuvar yöntemlerle saptanması
11) Enerji harcaması ve fiziksel aktivite durumunun saptanması
12) Biyokimyasal testler ve klinik bulgular
13) Biyoteknolojik Ürünler
14) Genel Tekrar
15) Final
Diğer Kaynaklar: 1.Pekcan, G. Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 67-142, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2011. 2.Margetts BM, Nelson M (1997).Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford University Press, Oxford, 2nd Ed. 3.Gibson RS (2005). Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork, 2nd Ed. 4. Willett W (1998). Nutritional Epidemiology. Oxford University Press. NewYork, 2nd Ed. 5.Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Community Nutritional Assessment. Oxford University Press, Oxford, 1989. 6.Lee RD, Nieman DC (2007). Nutritional Assessment. McGrawHill, Boston, 4th Ed

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Beslenme ve tıp bilimleri ile ilgili temel kavramları bilir 2 2 1 2 2 2 3
2) Beslenme ve besinlerin sağlıkla çift yönlü ilişkisini bilir. 2 2 2 2 3 2 2
3) Gıda, beslenme ve sağlık mevzuatını bilir 2 2 2 1 3 2 2
4) Yeterli mesleki terminoloji bilgisine sahiptir 2 2 2 2 2 2 2
5) Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. 3 2 2 2 2 2 2
6) Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. 2 2 1 2 2 2 2
7) Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. 2 2 2 2 2 2 2
8) Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. 2 1 2
9) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. 1 2 2 1 2 2 2
10) Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. 1 2 2 1 2 2 2
11) Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişimi öğrenir 2 2 2 2 2 2 2
12) Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. 2 2 2 1 2 2 3
13) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür 2 2 2 2 2 2 2
14) Hasta yakınları, doktorlar ve meslektaşları ile etkin iletişim kurabilir, bilgi verici olur. 2 2 2 2 2 2 2
15) Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. Edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır. 3 1 2 1 2 2 3

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 42
Laboratuvar
Uygulama 14 14
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması 10 30
Beyin Fırtınası 4 12
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 8 24
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 7 14
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 3 6
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 3 6
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 150
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 5