PSIKOLOJI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSI207
Ders İsmi: Felsefeye Giriş
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. Volkan Yücel

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: “Felsefe nedir?” sorusunu yanıtlamak.
Dersin Hedefi: “Felsefe nedir?” sorusuyla yola çıkarak felsefe tarihindeki farklı düşünürlerin fikirlerini, temel
tartışmalarını ve felsefenin temel alanlarının (varlık, bilgi ve etik) önemini kavramak.
Dersin Veriliş Şekli:

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Sosyal politika ile sosyal hizmetin ilişkisini çözümleyerek her iki disiplinin bilimsel ve uygulama alanındaki ortak işlevselliğini kavrar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Toplumun sosyal ve ekonomik yapısını ve koşullarını değerlendirip uygun sosyal politikaların oluşturulması konusunda bilgi ve beceri geliştir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Türkiye ve diğer ülkelerdeki sosyal politika ve sosyal refah sistemleri hakkında bilgi, görüş ve düşünceye sahip olacaklar ve alternatif politikalar oluşturma ve hizmet sunum sistemleri geliştirme yönünde öngörüye sahip olur.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Kavramlar, Müdahaleci Devletin Doğuşu
2) Refah Düşüncesinin Gelişiminde Rol Oynayan Düşünce Sistemleri
3) Refah Düşüncesinin Gelişiminde Rol Oynayan Anlayışlar
4) Refah Devleti ve Üstlendiği Temel Sosyal Görevler
5) Refah Devletinin Sınıflandırılması ve Çeşitli Teorik Yaklaşımlar – 1
6) Refah Devletinin Sınıflandırılması ve Çeşitli Teorik Yaklaşımlar – 2
7) Refah Devletinin Tarihsel Gelişimi, Küreselleşmenin Doğuşu ve Değişen Koşullar – I
8) Refah Devletinin Tarihsel Gelişimi, Küreselleşmenin Doğuşu ve Değişen Koşullar – 2
9) Refah Devletinin Tarihsel Gelişimi, Küreselleşmenin Doğuşu ve Değişen Koşullar – 3
10) Küreselleşme Sonrası Refah Devletinin Bunalımı – 1
11) Küreselleşme Sonrası Refah Devletinin Bunalımı – 2
12) "Küreselleşme Sonrası Refah Devletinin Bunalımı ve Çözüm Arayışları "
13) Sosyal Refah’ın Sağlanmasında “refah Karması” Kavramı ve Sosyal Refah Sağlayıcı Kurumlar
14) “Kâr Gütmeyen Kuruluşlar” (KGK) ve Sosyal Refahın Sağlanmasında Artan Rolü
Diğer Kaynaklar: ** Nasıl Filozof Olunur?
Gary COX
** Bilim ve Teknoloji Tarihi.
Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ve Ekmeleddin İHSANOĞLU
** Ek Okuma: Felsefe 101. Paul KLEINMAN

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Psikolojinin tüm alt alanlarıyla (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Adli Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji, Spor Psikolojisi vb.) ilgili kavramları özümser.
2) Psikoloji kuramlarını ve insan davranışlarını kuramsal temellere dayanarak açıklar.
3) İnsan ve hayvana özgü bilişsel süreçlerin sinir sistemindeki alt yapılarını açıklar.
4) Bilimsel ilkeler çerçevesinde bağımsız araştırmalar yapar.
5) Psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir perspektif içinde inceler.
6) Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini uygular.
7) Çalışma yaşamında var olan insanın bilişsel, duygusal ve davranışsal özelliklerini kavrar.
8) İlgilendiği konularla ilgili problemler için bilimsel araştırmalar yürütür.
9) İnsan insana iletişim sürecinin temelini oluşturan grup dinamiklerini ve tekniklerini uygular.
10) Çağdaş bilgi-işlem ve mesleki cihazları öğrenir.
11) Toplum içindeki insan davranışlarını hem olağan hem olağanüstü durumlarda değerlendirir.
12) Psikoloji biliminin temel etik, ilke, değer ve kurallarını davranışa dönüştürür.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 16 48
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 48
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 16 32
ARA SINAV (Vize) 1 1
Genel Sınava Hazırlanma 16 64
GENEL SINAV (Final) 1 1
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 194
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 6