SAÇ BAKIMI VE GÜZELLIK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 833
Ders İsmi: Dijital Çağda Kişisel Marka Yönetimi
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 0 1 1
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Ecehan Ersöz

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Markalaşmak farklılaşmak ile eşdeğerdir. Günümüzün iş dünyasında, ister kurumsal şirketlerde ister girişimci olarak yer alınsın kariyer anlamında doğru konumlanma kazanabilmek için fark yaratmak aranan bir özellik durumundadır.
Dersin amacı kurumsal hayatta ve ya girişimcilikte kendi özelliklerini ve güçlü yönlerini keşfederek fark yaratacak artılar kazandırmaktadır.
Dersin Hedefi: Dersin hedefi, katılımcıların güçlü yönlerini ve hayallerini keşfederek, kişisel vizyon ve misyonlarını belirleyerek gelecekte kariyer yolculuğunda doğru plan ve hedeflerle ilerlemelerine katkı sağlamaktır.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Dijital Çağ ve İş Dünyasının beklentilerini anlamak 2. Hem kendi yetkinliklerine hem de çağın gerçeklerine uygun bir vizyon geliştirebilme
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Bölümüyle ilgili iş hayatında çalışacağı alana dair farkındalık kazanma 2. Güçlü yönlerini keşfetme, duygusal zekayı güçlendirme
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1. Kişisel marka konusunda bütüncül bir anlayışa sahip olma 2. Etkili CV hazırlama ve kişisel hikayesini oluşturabilme

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Derse giriş ve tanıtım
2) Dijital Çağ ve İş Hayatının Değişimi
3) Etki Yönetimi ve İkna Kabiliyeti
4) «Marka» Kavramı ve Çerçevesi
5) Kişisel Markalaşmanın Önemi
6) Kendini Doğru Keşfetmek
7) Hayaller ve Farkındalık
8) Güçlü Yönleri Belirlemek
9) Vizyon, Misyon ve Hedefleri Belirlemek
10) Kişisel Marka Yol Haritasını Çizmek
11) Topluluk Önünde Konuşma ve Sunum Becerileri
12) CV Hazırlama da Kilit Noktalar
13) Kişisel İmaj ve Beden Dili
14) Networking ve Sosyal Medya Yönetimi
Diğer Kaynaklar: Ders Notları
Gelecek Tasarımcısı-Ecehan Ersöz

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100