BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 923
Ders İsmi: Tasarım ve Görsel Algılama
Ders Yarıyılı: 4. Yarıyıl / Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Gör. BURCU ÖZTUNÇ KESKİN

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Günümüzde multidisipliner yaklaşımla bir çok alana araştırma konusu olan görme ve algı kavramına yer verilecektir. Görsel algılamanın sanat ve tasarım üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Tasarım kavramı ve tasarlama eylemi içinde yer alan faktörlerin yanı sıra, tasarım içerisindeki görsel algılamanın önemine yer verilecektir.
Dersin Hedefi: Tasarımda görsel düşünme ve algılama süreçleri gelişerek, yaratım sürecinde kuramsal açıdan yüzey kavramları ile sentez yapabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Algılar
  2) Görsel düşünür
  3) Sentez yapar
  4) Yaratıcı düşünür
  5) Tasarım odaklı düşünür
  6) Yaratıcı problem çözer
  7) Eleştirir
  8) Yorumlar
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Dersin Genel İçeriği İle İlgili Genel Bilgilendirme
2) Algı Kavramının Kapsamı ve Tanımı
3) Algı ve Görsel Algıdaki Yerinin Değerlendirilmesi
4) Görsel Algılama ve Kavramın Bileşenleri
5) Görsel Algılama Bileşenlerinin Tasarım Üzerindeki Etkileri
6) Tasarım Kavramı
7) Temel Tasarım İlkeleri
9) Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) Kavramı
10) Tasarım Odaklı Düşünmenin Tasarım Üzerindeki Olumlu Etkileri
11) Yaratıcı Problem Çözme Süreci
12) Yaratıcılık kavramının Tanımı
13) Yaratıcılık Sürecinin Tasarım ile Olan İlişkisi
14) Görsel Düşünme, Yaratıcılık ve Tasarım
Diğer Kaynaklar: Arnheim, R. (2015) "Görsel Düşünme", Metis Yayıncılık, İstanbul
Gawain S. (2002) "Görsel Düşünme", Akaşa Yayıncılık, İstanbul
Akarsu, B. (2018) " Yaratıcı Düşünme Sanatı", Cinius Yayınları, İstanbul
Judkins, R. (2017) "Yaratıcı Düşünme Sanatı" , Pegasus Yayınları, İstanbul
Kandel, Eric R. (2020) "Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik: İki Kültür Arasında Köprü Kurmak", Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 4 16
Proje Hazırlama + Sunma 1 2
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 1 2
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 2 20
ARA SINAV (Vize) 1 2
Genel Sınava Hazırlanma 2 24
GENEL SINAV (Final) 1 2
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 96
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 3