ADALET
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 922
Ders İsmi: Tasarımda Düşünmenin Temelleri
Ders Yarıyılı: 3. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Gör. BURCU ÖZTUNÇ KESKİN

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Yaratıcılık ile zihinsel süreç korelasyonunda tasarım üzerindeki etkileri konusunda öğrenciler bilgilendirilecektir. Eleştirel ve yaratıcı düşünceyi birleştirerek farklı unsurlar ile daha kolay bağlantı kurması sağlanmaktadır.
Dersin Hedefi: Tasarım zihin içerisinde oluşturma ve planlama sürecidir. Bu derste yaratıcılık ile tasarım arasındaki bağ kurularak, kendi yaratıcı fikirlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Tasarım ve yaratıcılığın geliştirilmesi, bakış açıları, öğrencilerin günlük hayatında sorun çözebilme ve çözüm odaklı düşünebilme yeteneğini de geliştirmektedir.
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Problem çözer
  2) Fikir geliştirir
  3) Kaynak araştırır
  4) Yaratır
  5) Yaratıcı düşünür
  6) Eleştirir
  7) Yorumlar
  8) Yaratıcı analiz eder
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Dersin Genel İçeriği İle İlgili Genel Bilgilendirme
2) Yaratıcılık Kavramının Kapsamı ve Tanımı
3) Yaratıcılık Çeşitleri (Bireysel Yaratıcılık ve Sanatsal Yaratıcılık)
4) Sanat - Estetik- Yaratıcılık Kavramlarının Tanımı 1
5) Sanat - Estetik- Yaratıcılık Kavramlarının Tanımı 2
6) Yaratıcı Düşünme Süreci ve Akıl Yürütme Teknikleri
7) Yaratıcılık Sürecinin Tasarım ile Olan İlişkisi
9) Tasarım Kavramı
10) Tasarımda Yaratıcılığın Yeri
11) Yaratıcılık ve Beyin İlişkisinin Tasarım Üzerinde Nasıl Etkileri
12) Tasarım Süreci, Düşünme ve Yeni Fikir Bulma
13) Tasarım İlkeleri
14) Görsel Düşünme, Yaratıcılık ve Tasarım
Diğer Kaynaklar: Adler, A. (2004)"İnsanın Doğası", Çev: Ayşen Tekşen Kapkın, Payel Yayınevi, İstanbul
Bataille, G. (1997)"Eros’un Gözyaşları", Göçebe Yayınları, İstanbul
Blackham, H. J. ( 2005) "Altı Varoluşçu Düşünür" ,Dost Yayınevi, Ankara
Erden, M., & Akman, Y. (1997)"Eğitim Psikolojisi", Arkadaş Yayınları, Ankara
Ezici, A. K. (2005). “Sanatçının Kişiliği ve Yaratma Psikolojisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 122-127
Fisher, E. (2005). Sanatın Gerekliliği", Çev.: Cevat Çapan, Payel Yayınları, İstanbul

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Hukukun temel ilkeleri, hukuk teorileri, hukuk terminolojisi ve temel hukuk metodolojisine dair bilgiye sahiptir.
2) İktisadi, siyasi ve sosyolojik konular dahil disiplinler arası analiz becerisi vardır.
3) Temel mevzuatı, öğretiyi ve içtihatları bilir.
4) Yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisine sahiptir
5) Mesleki iletişim becerileri vardır.
6) Somut uyuşmazlığın çözümüne ilişkin hukuk kuralını tespit eder ve uygular.
7) Mevzuat, içtihat ve öğreti araştırma tekniklerini kullanır.
8) Hukuki ihtilafları ekonomik, sosyal ve psikolojik açılardan değerlendirir.
9) Uyuşmazlığın çözümü sürecinde taraflarının ihtiyaçlarını dikkate alır.
10) Zaman baskısı altında çalışma yeteneğini geliştirir.
11) Karşılaşılan sorunları çözmek için sorumluluk alır.
12) Hakkaniyet bilinciyle mesleğini hiç kimsenin denetimi gerekmeksizin özveriyle yapar.
13) Mevzuat, içtihat ve öğreti taraması yapmayı bilir.
14) Mevzuat, içtihat ve öğretiyi düzenli olarak takip eder.
15) Güncel gelişmeleri izleyerek bunları etkin bir biçimde mesleğinde kullanır.
16) Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanır.
17) Mesleğini adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması bilinciyle yapar.
18) Yaşam boyu öğrenen bir birey olarak, mesleğinde düzenli olarak takip ettiği güncel gelişmeleri uygular.
19) Hukuk terminolojisini etkili ve güzel kullanır.
20) Sosyal ilişkilerinde hukuk düzenine, etik ilkelere ve toplumsal değerlere uygun davranır
21) Mesleki bilgisini gerektiğinde gündelik dilde ifade ederek toplumun her kesimiyle iletişim kurar

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 14 28
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.)
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) 4 16
Proje Hazırlama + Sunma 2 2
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 3 3
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 6 12
ARA SINAV (Vize) 1 2
Genel Sınava Hazırlanma 10 20
GENEL SINAV (Final) 1 2
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 85
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 2