BILGISAYAR PROGRAMCILIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: IKU 921
Ders İsmi: Gönüllülük Çalışmaları
Ders Yarıyılı: 1. Yarıyıl / Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 2 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu: Yok
Dersin Türü: Alan Dışı Seçmeli
Dersin Düzeyi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersi Veren(ler): Öğr. Gör. Anıl Kocaoğulları

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrencileri sivil toplum, gönüllülük ve proje yönetimi gibi kavramlar ile tanıştırarak, toplum faydası için gerçekleştirilen aktivite ve oluşumlara yönelik ilgilerini artırmak.
Dersin Hedefi: Sivil toplumun tarihi, işlevi ve temel kavramlarına dair tartışma yürütmek, gönüllülük çalışmalarındaki temel kavramları incelemek, Türkiye özelinde sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanı ile ilgili bilgi vermek, proje yönetimine giriş yapmak.
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze

Öğrenme Kazanımları

Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sivil toplumun temel kavramları ve tarihi öğrenilir.
  2) Gönüllülük çalışmalarının temel kavramları öğrenilir.
  3) Faaliyet/uygulama, hizmet ve proje arasındaki farklar öğrenilir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Projeleri yazma ve değerlendirme becerisi kazanır.
  2) Kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirir.
Yetkinlikler (Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme, öğrenme, alana özgü, iletişim ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Sivil toplum, gönüllülük, proje uygulama ve gerçek hayattaki sosyal meseleler hakkında sınıf içi tartışmalara katılır, fikir ve görüşlerini geliştirir.
  2) Grup çalışması yürütebilme yeteneği kazanır.
  3) Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olunur.
  4) Proje döngüsü yönetimi ve proje mantığı öğrenilir.
  5) İlgi duyulan sosyal meselelere yönelik analiz ve çözüm bulma yeteneği gelişir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Tanışma, Program Sunumu, Beklentiler ve Kavramlarla Tanışma (Sivil Toplum, Gönüllülük, Proje Yönetimi)
2) Sivil toplum nedir? Ne işe yarar?
3) Türkiye’de Sivil Toplum
4) Sürdürülebilirlik
5) Gönüllülüğe Giriş
6) Proje Yönetimine Giriş​
7) Sorun Analizi
8) Hedef & Paydaş Analizi
9) Faaliyetler ve Bütçeleme
10) Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
11) Zorlanılan Konuların Gözden Geçirilmesi ve Güçlendirilmesi​
12) Proje Taslağı Grup Sunumları & Geri Bildirimler​-1
13) Proje Taslağı Grup Sunumları & Geri Bildirimler​-2
Diğer Kaynaklar: **De Tocqueville, (1994). Amerika'da demokrasi. Çev. A., Sezal, İ., & Dilber, F. İstanbul: Yetkin Hukuk Kitapları.
** European Commission (2004) Aid Delivery and Methods. Volume 1: Project Cycle Managment. Brussels: EuropeAid Cooperation Office. Retrieved on 12 February 2022. From https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en.pdf
**Gramsci, A. (1997). Hapishane defterleri. Çev: Cemgil, A. İstanbul: Belge Yayınları.
**Tumay, M., & Okatan, F. (2015). Alexis De Tocqueville’e Göre Sivil Toplum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(3), 321-340.
**Yentürk, N., Aksakoğlu, Y., & Akyüz, A. (2016). AB ve kalkınma ajanslarına yönelik proje hazırlama ve bütçeleme teknikleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Orta 3 En Yüksek
       
Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

4

3

5

9

6

7

8

10

Program Kazanımları
1) Teknolojinin her alanda bir gereklilik olduğu günümüzde teknoloji üretmek ve devamlılığını sağlamak tüm kurumlar için zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye'de ve tüm dünyada, donanım ve yazılım çözümleri sunabilecek nitelikli teknik kadroya her zaman ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Üretilen yaratıcı ve inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi için yazılım konusunda uzman bireylerin yetişmesi önem arz etmektedir. Bilgisayar Programcılığı bölümümüz; temel programlama ve algoritma geliştirme teknikleri, güncel programlama dilleri, proje yönetimi metodolojileri, veri tabanı yönetimi, ağ sistemleri ve donanım konularında yetkin ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Teknik uygulama ve teorik içeriğin yanı sıra öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini destekleyen ve ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri dersler de sunulmaktadır.

Ders Öğretme, Öğrenme Yöntemleri

Soru-Cevap
Vaka Problemi Çözdürme/ Drama-Rol/ Vaka Yönetimi
Laboratuvar
Sayısal Problem Çözme
Alan çalışması
Grup Çalışması / Ödevi
Bireysel Ödev
WEB Tabanlı Öğrenme
Staj
Yerinde Uygulama
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminer
Süpervizyon
Sosyal Faaliyet
Mesleki Faaliyet
Mesleki Gezi
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Okuma
Tez Hazırlama
Arazi Çalışması
Öğrenci Kulüp ve Konseyi Faaliyetleri
Diğer
Logbook
Röportaj ve sözlü görüşme
Araştırma
Film izleme
Kaynakça oluşturma
Sözlü, yazılı ve görsel bilgi üretme
Fotoğraf çekimi
Eskiz çizimi
Harita üzerinde işaretleme
Harita okuma
Doku örneği alma
Malzeme arşivi oluşturma
Kendi fikrini ve çalışmalarını sunma ve sergileme

Değerlendirmeye Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Uygulama Sınavı % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev % 0
Sunum % 0
Projeler % 0
Derse Özgü Staj % 0
Alan Çalışması % 0
Makale Kritik % 0
Makale Yazma % 0
Modül Grup Çalışması % 0
Beyin Fırtınası % 0
Rol Oynama + Dramatize Etme % 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma % 0
Ön Çalışma, Pekiştirme % 0
Uygulama Tekrarı vb. % 0
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.) % 0
Proje Hazırlama + Sunma % 0
Rapor Hazırlama + Sunma % 0
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma % 0
Sözlü Sınav % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Rapor Teslimi % 0
Bütünleme % 0
Kanaat Notu % 0
Kurul-Committee % 0
Yazma Ödev Dosyası % 0
Portfolyo % 0
Take-Home Sınav % 0
Seyir Defteri % 0
Tartışma % 0
Katılım % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Süresi 13 37
Laboratuvar
Uygulama
Uygulama Sınavı
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Makale Kritik
Makale Yazma
Modül Grup Çalışması
Beyin Fırtınası 12 36
Rol Oynama + Dramatize Etme
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön Çalışma, Pekiştirme, Uygulama Tekrarı Vb.) 5 15
Ödevler (okuma, yazma, film izleme vs.)
Proje Hazırlama + Sunma 6 18
Rapor Hazırlama + Sunma
Sunum / Seminer Hazırlama + Sunma 4 12
Sözlü Sınav
Ara Sınavlara Hazırlanma 2 6
ARA SINAV (Vize)
Genel Sınava Hazırlanma
GENEL SINAV (Final)
Katılım
Tartışma
Portfolyo
Take-Home Sınav
Seyir Defteri
Toplam İş Yükü 124
AKTS (30 saat = 1 AKTS ) 4